O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Go?cie na stronie

Licznik odwiedzin

3502530 Odwiedzających
Aktualno?ci arrow Przetargi
Przetargi
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU Drukuj Poleć znajomemu
23.04.2019.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU

na dzier?aw? nieruchomo?ci o powierzchni 2,2000 ha stanowi?cej dzia?ki oznaczone numerami geodezyjnymi 5088/21 i 5088/15 z wy??czeniem ci?gu komunikacyjnego (drogi wewn?trz terenu) oraz prawo dzier?awy pomieszczenia na biuro-recepcj?, toalety, natryski i punkt mycia naczy? z przeznaczeniem na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie ?wiadczenia wy??cznie us?ug prowadzenia pola namiotowego w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie w sezonie letnim 2019 r.

 

Dnia 23 kwietnia 2019 r. o godz. 1000 Komisja Przetargowa w sk?adzie:

1. Przewodnicz?cy - Barbara Majchrzak

2. Cz?onek - Filip Manuszak

3. Cz?onek - Dariusz Ma?kowiak

stwierdzi?a, ?e nie wp?yn??a ?adna oferta na dzier?aw? nieruchomo?ci o pow. 2,2000 ha , stanowi?cej dzia?ki oznaczone numerami geodezyjnymi 5088/21 i 5088/15 w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie.

  Komisja Przetargowa

 
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY) Drukuj Poleć znajomemu
08.04.2019.

DYREKTOR O?RODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OG?ASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzier?aw? na sezon letni 2019 nieruchomo?ci po?o?onej na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie

 

Przedmiotem przetargu jest:

Prawo dzier?awy nieruchomo?ci o powierzchni 2,2000 ha, stanowi?cej dzia?ki oznaczone numerami geodezyjnymi 5088/21 i 5088/15 z wy??czeniem ci?gu komunikacyjnego /drogi wewn?trz terenu/ oraz prawo dzier?awy pomieszczenia na biuro-recepcj?, toalety, natryski i punkt mycia naczy? w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie z przeznaczeniem na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie ?wiadczenia wy??cznie us?ug prowadzenia pola namiotowego w sezonie letnim 2019 r.

Cena wywo?awcza wynosi: 60.000 z? netto + nale?ny podatek vat

Wadium: 1.800 z?.

Szczegó?owe zasady dzier?awy zosta?y okre?lone i cz??ciowo sprecyzowane w umowie dzier?awy /wzór/.

Otwarcie ofert nast?pi w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie OKSiR w Witkowie przy ul. Jana Paw?a II 3 w sali konferencyjnej / I pi?tro /.

Obecno?? oferentów nie jest obowi?zkowa.

Rozstrzygniecie nast?pi w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostan? powiadomieni w ci?gu 5 dni od zako?czenia post?powania.

Warunkiem udzia?u w przetargu jest z?o?enie oferty i wp?ata wadium w kasie OKSiR lub na rachunek bankowy OKSiR nr 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001

do dnia sk?adania ofert tj: do godz. 9.00 dnia 23 kwietnia 2019 r.

(Wadium uznaje si? za wniesione, je?eli wp?yn??o w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR)

Oferta powinna zawiera?:

  • Wype?niony szczegó?owo /za??czony/ FORMULARZ OFERTY
  • kserokopie dowodu wp?aty wadium,
  • zaparafowany /za??czony/ wzór umowy.

Oferty nale?y z?o?y? w siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Paw?a II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub przes?a? listem poleconym z dopiskiem:

„Przetarg na dzier?aw? nieruchomo?ci w celu prowadzenia pola namiotowego w OW Skorz?cin” na adres: O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Paw?a II 3, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 23 kwietnia 2019r. do godz. 9.00

Wadium wp?acone przez uczestnika przetargu, który wygra? post?powanie zaliczone zostanie na poczet nale?nego czynszu dzier?awy. Pozosta?e wadia zostan? zwrócone niezw?ocznie po zamkni?ciu przetargu, najpó?niej w ci?gu trzech dni.

Wadium oferenta, który wygra? przetarg, a nie przyst?pi do podpisania umowy dzier?awy w terminie 7 dni od zamkni?cia przetargu, b?d? nie wp?aci 60% zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy staje si? w?asno?ci? OKSiR.

Bli?sze informacje o przetargu dost?pne s? w siedzibie OKSiR lub pod numerem tel. 61 477 92 77 w godz. 8.00-15.00.

Przedmiot przetargu mo?na obejrze? po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem OKSiR (61 477-92-77).

Organizator zastrzega sobie prawo odwo?ania przetargu lub jego uniewa?nienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zako?czenia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Za??czniki:

  1. FORMULARZ OFERTY
  2. WZÓR umowy
  3. Mapa (szkic) z zaznaczeniem w kolorze ?ó?tym przedmiotu dzier?awy
  4. Regulamin przetargu

Witkowo, dnia 8 kwietnia 2019 r.

 
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU Drukuj Poleć znajomemu
05.04.2019.

na dzier?aw? nieruchomo?ci o powierzchni 2,2000 ha stanowi?cej dzia?ki oznaczone numerami geodezyjnymi 5088/21 i 5088/15 z wy??czeniem ci?gu komunikacyjnego (drogi wewn?trz terenu) oraz prawo dzier?awy pomieszczenia na biuro-recepcj?, toalety, natryski i punkt mycia naczy?

z przeznaczeniem na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie ?wiadczenia wy??cznie us?ug prowadzenia pola namiotowego w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie w sezonie letnim 2019 r.

 

Dnia 4 kwietnia 2019 r. o godz. 900 Komisja Przetargowa w sk?adzie:

1. Przewodnicz?cy - Barbara Majchrzak

2. Cz?onek - Magdalena Siewka

3. Cz?onek - Dariusz Ma?kowiak

stwierdzi?a, ?e nie wp?yn??a ?adna oferta na dzier?aw? nieruchomo?ci o pow. 2,2000 ha, stanowi?cej dzia?ki oznaczone numerami geodezyjnymi 5088/21 i 5088/15 w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie.

Komisja Przetargowa
 
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY Drukuj Poleć znajomemu
11.03.2019.

DYREKTOR O?RODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OG?ASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzier?aw? na sezon letni 2019 nieruchomo?ci po?o?onej na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie

 

Przedmiotem przetargu jest:

Prawo dzier?awy nieruchomo?ci o powierzchni 2,2000 ha, stanowi?cej dzia?ki oznaczone numerami geodezyjnymi 5088/21 i 5088/15 z wy??czeniem ci?gu komunikacyjnego /drogi wewn?trz terenu/ oraz prawo dzier?awy pomieszczenia na biuro-recepcj?, toalety, natryski i punkt mycia naczy? w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie z przeznaczeniem na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie ?wiadczenia wy??cznie us?ug prowadzenia pola namiotowego w sezonie letnim 2019 r.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 31