O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Go?cie na stronie

Licznik odwiedzin

3517240 Odwiedzających
Aktualno?ci arrow Przetargi
Przetargi
Og?oszenie o przetargu Drukuj Poleć znajomemu
12.04.2016.

DYREKTOR O?RODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OG?ASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzier?aw?, na sezon letni 2016, dzia?ek umiejscowionych na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie

Czytaj całość
 
Og?oszenie o przetargu Drukuj Poleć znajomemu
08.04.2016.

DYREKTOR O?RODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OG?ASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzier?aw?, na sezon letni 2016, straganów i sto?ów handlowych umiejscowionych na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie

Czytaj całość
 
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU Drukuj Poleć znajomemu
17.03.2016.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU

na dzier?aw? straganów, sto?ów handlowych oraz wiaty w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie.

Dnia 17 marca 2016 r. o godz. 1015 Komisja Przetargowa  po sprawdzeniu wp?aconych wadium osób bior?cych udzia? w przetargu ofertowym dokona?a otwarcia ofert z?o?onych na dzier?aw? straganów, sto?ów oraz wiaty „Grzybek” w OW Skorz?cin.

Otwarcie ofert odby?o si? w siedzibie O?rodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie o godz. 1015.

W czasie posiedzenia Komisja przetargowa dokona?a oceny prawid?owo?ci z?o?enia ofert i og?osi?a, ?e w sprawie prowadzonego przetargu wp?yn??y 15 ofert.

Z po?ród z?o?onych ofert 2 oferty uznano za niewa?ne z uwagi na nieprecyzyjne okre?lenie oferowanej ceny.

I. Stragany do prowadzenia dzia?alno?ci typowo handlowej

/8 szt. /

Stanowisko 1 - wybrano ofert? Jana Szczepa?skiego,

Stanowisko 1 a - wybrano ofert? Jana Szczepa?skiego,

Stanowisko 2 - wybrano ofert? Jana Szczepa?skiego,

Stanowisko 2 a - wybrano ofert? Jana Szczepa?skiego,

Stanowisko 3 - wybrano ofert? Jana Szczepa?skiego,

Stanowisko 3 a - wybrano ofert? Jana Szczepa?skiego,

Stanowisko 4 - wybrano ofert? Jana Szczepa?skiego,

Stanowisko 4 a - wybrano ofert? Jana Szczepa?skiego,

 

II. Sto?y do prowadzenia dzia?alno?ci typowo handlowej

– 8 szt.

Nie wp?yn??a ?adna oferta

 

III. Wiata „GRZYBEK” o pow. 250 m2 na Orlej Górze

Nie wp?yn??a ?adna oferta

Komisja Przetargowa

 

 
Og?oszenie o przetargu Drukuj Poleć znajomemu
15.02.2016.

Dyrektor O?rodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

podaje do publicznej wiadomo?ci,

?e w dniu 17 .03. 2016r. o godz. 1000 w biurze OKSiR

w Witkowie odb?dzie si? przetarg ofertowy

na dzier?aw? na sezon letni 2016 straganów, sto?ów handlowych oraz wiaty umiejscowionych na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie

 

I. Stragany zadaszone – 8 stanowisk + przyleg?y do straganu teren o pow. 12m2  usytuowane przy Alei Handlowej z przeznaczeniem na prowadzenie dzia?alno?ci handlowej zgodnie z wpisem do centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej
- cena wywo?awcza 1 stanowiska  2.600,-
- wadium                                         200,-

II. Sto?y bez zadaszenia – 8 sztuk + przyleg?y teren o pow. 8m2 usytuowane przy Alei Handlowej  z przeznaczeniem na prowadzenie dzia?alno?ci handlowej zgodnie z CEIDG
- cena wywo?awcza 1 stanowiska 1400,-
- wadium                                       200,-

Wy?ej wymienione stanowiska nie s? wyposa?one w dost?p do energii elektrycznej oraz w system wodno - kanalizacyjnyWarunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp?acenie wadium w wymienionej wysoko?ci najpó?niej w dniu przetargu do godz. 930 w kasie O?rodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie lub na konto w BS Witkowo Nr 27 853800020013039020000001.

Otwarcie ofert nast?pi 17.03.2016 r. o godz. 1000 w siedzibie OKSiR przy  ul. Jana Paw?a II 3

Przyst?puj?c do przetargu na wszystkie stragany, sto?y handlowe oraz wiat? nale?y wp?aci? wadium na ka?dy przedmiot wystawiony do przetargu.
Wadium osób, które wygraj? przetarg, wliczone zostanie w poczet op?aty zaoferowanego czynszu. Pozosta?ym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone natychmiast po jego zako?czeniu.
Z osob? która wygra przetarg w ci?gu 14 dni licz?c od dnia rozstrzygni?cia zostanie zawarta umowa sezonowa przez Dyrektora OKSiR.
W przypadku odst?pienia od podpisania umowy przez osob?, która wygra?a przetarg, wadium przepada na rzecz wydzier?awiaj?cego tj. OKSiR w Witkowie.
Przedmiot przetargu mo?na wcze?niej obejrze? po uzgodnieniu terminu z OKSiR
Przetarg mo?e by? odwo?any bez podania przyczyn.

Witkowo, 15.02.2016 r.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 17 - 24 z 31