O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Go?cie na stronie

Licznik odwiedzin

3517245 OdwiedzajĪcych
Aktualno?ci arrow Przetargi
Przetargi
ZAWIADOMIENIE Drukuj Poleś znajomemu
13.03.2018.
Zawiadomienie o wynikach przeprowadzonej procedury dotycz?cej zapytania ofertowego na:
us?ugi w zakresie ?wiadczenia us?ug medycznych w zakresie pierwszej pomocy
w punkcie medycznym w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie
w roku 2018
z zebranych ofert, wybrano ofert? TRANS MEDICA z Wrze?ni
 
ZAWIADOMIENIE Drukuj Poleś znajomemu
21.04.2017.

Zawiadomienie o wynikach przeprowadzonej procedury dotycz?cej zapytania ofertowego na:

ochron? fizyczn? mienia oraz osób przebywaj?cych na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie w roku 2017.

Z zebranych ofert, wybrano ofert? Spó?dzielni „DOZÓR” z Gniezna.

 
ZAWIADOMIENIE Drukuj Poleś znajomemu
21.04.2017.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU

na dzier?aw?, na sezon letni 2017, dzia?ki umiejscowionej na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie.

    Dnia 20 kwietnia 2017 r. o godz. 915 Komisja Przetargowa po sprawdzeniu wp?aconych wadium osób bior?cych udzia? w przetargu ofertowym, dokona?a otwarcia ofert z?o?onych na dzier?aw?, na sezon letni 2017, dzia?ki umiejscowionej na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie.
Komisyjne otwarcie ofert odby?o si? w siedzibie O?rodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie o godz. 915.
Komisja przetargowa dokona?a oceny prawid?owo?ci z?o?enia ofert i og?osi?a, ?e w sprawie prowadzonego przetargu wp?yn??a 1 oferta.
Ofert? uznano za wa?n?.
Rozstrzygni?cie przetargu odby?o si? o godz. 10,00

I. Dzier?awa dzia?ki o powierzchni 20 m2, stanowi?ca cz??? dzia?ki oznaczonej geodezyjnie nr 5088/20, na polu namiotowym w sektorze C, w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie.                  
Rozstrzygni?cie przetargu:
Wybrano ofert? Pani Arletty Boruczkowskiej Za kwot? 5300 z?
 
ZAWIADOMIENIE Drukuj Poleś znajomemu
20.04.2017.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU
na dzier?aw?, na sezon letni 2017, dzia?ek umiejscowionych na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie.
 
Dnia 19 kwietnia 2017 r. o godz. 11,00 Komisja Przetargowa po sprawdzeniu wp?aconych wadium osób bior?cych udzia? w przetargu, otworzy?a przetarg ustny nieograniczony na dzier?aw? czterech nieruchomo?ci niezabudowanych stanowi?cych cz??? dzia?ki oznaczonej geodezyjnie nr 5088/17 o powierzchni 30m 2 ka?da, po?o?one przy al. Handlowej na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie, gmina Witkowo.

Rozstrzygni?cie przetargu:
Dzia?ka nr 1
Po licytacji wybrano ofert?:
Pana Piotra Staszewskiego Za kwot?: 4300 z?

Dzia?ka nr 2
Po licytacji wybrano ofert?:
Pana Piotra Staszewskiego Za kwot?: 6700 z?

Dzia?ka nr 3
Po licytacji wybrano ofert?:
Pana Tomasza Szczepa?skiego Za kwot?: 6700 z?

Dzia?ka nr 4
Po licytacji wybrano ofert?:
Pana Tomasza Szczepa?skiego Za kwot?: 8800 z?
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 9 - 16 z 31