O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Go?cie na stronie

Licznik odwiedzin

3502560 Odwiedzających
Aktualno?ci arrow Turystyka
Turystyka Drukuj Poleć znajomemu
10.03.2010.

?cie?ka rowerowa

kliknij na miniaturk?         
aby zobaczy? powi?kszenie        
 

 Ma?a p?tla ok. 6,5 km.

Od bramy o?rodka w kierunku p?n.
Okr??a Jezioro Bia?e, zbli?a si? do Jeziora Czarnego i wraca do o?rodka (bardzo dobrze oznakowana)

Du?a p?tla ok. 20 km.

Pocz?tkowo pokrywa sie z tras? ma?ej potem skr?ca na p?n. - zach. w kierunku drogi Soko?owo-Ostrowite Prymasowskie. Niezwykle urokliwe trasy le?ne przygotowane przez Nadle?nictwo Gniezno.

 

Wycieczki piesze

U baramy o?rodka wczasowego w Skorz?cinie krzy?uj? si? dwa szlaki piesze.

Zielony - pocz?tek swój ma w p?d. cz??ci Jeziora Ostrowickiego poprzez Popielarze, Pi?k?, wschodni? cz??? Jeziora Bia?ego wchodzi na teren o?rodka, dalej prowadzi do wsi, stamt?d na po?udnie okr??aj?c Jezioro Niedzi?giel dociera do Powidza.
Czarny - wbrew swojej nazwie okr??a przepi?kne Jezioro Bia?e poprzez Popielarze i Pi?k? wraca do o?rodka.

 

 

Trasa kajakowa

kliknij na miniaturk?         
aby zobaczy? powi?kszenie         

Mo?na j? rozpocz?? na Jeziorze Niedzi?giel jednak ze wzgl?du na niski poziom wody lepiej zacz?? na Jeziorze Bia?ym. Przep?ywamy z p?d. na p?n. i tu wp?ywamy do rz. Kwieciszewicy (inaczej Ma?a Note?), dalej do kolejnych jezior Pi?ka, Skubarczewo, S?owikowo do Kwieciszewa. Tutaj stajemy przed wyborem, tutaj mo?emy p?yn?? pod pr?d rzeka Pann?. Zbli?amy si? do Mogilna. Alternatywnym rozwi?zaniem jest kontynuowanie rejsu z pr?dem Kwieciszewicy do Jeziora Pakoskiego a stamt?d na niezwykle urozmaicone szlaki Jeziora Gop?o i rz. Noteci. Ze wzgl?du na niski stan wód niektóre odcinki trzeba pokona? przenosz?c kajak.

 

Kolej w?skotorowa

Uzupe?nieniem tej oferty jest podró? kolej? w?skotorow? na trasie Gniezno - Witkowo - Powidz - Anastazewo. Tory pocz?tkowo prowadz? wzd?u? szosy asfaltowej, jednak w Powidzu zje?d?aja na pla?e Jeziora Powidzkiego przez Przybrodzin szlak wiedzie do Anastazewa. Zainteresowani mog? dojecha? do ?lesina przez tereny, na których znajduj? si? odkrywkowe kopalnie w?gla brunatnego.
W po??czeniu z dalszym odcinkiem trasa jest najd?u?sza z kolei dojazdowych w Polsce poniewa? ci?gnie si? a? do Kutna.


Pierwsze wyprawy na tereny dzisiejszego o?rodka dotyczy?y g?ównie Orlej Góry, która ówczesnie by?a jeszcze najwi?kszym skupiskiem Or?a Bielika w Wielkopolsce. W czasie mi?dzywojennym bardzo liczmie urz?dzali tutaj biwaki rajdy i zloty gnie?nie?scy harcerze wypatruj?c pierwotnych lokatorów.


W okresie powojennym powstaja pierwsze o?rodki zak?adowe. W latach pi??dziesi?tych lokalizuj? zaplecze wypoczynkowe Zak?ady Mi?sne z Gniezna. Najwi?kszy rozwój bazy trwa?ej nastepuje w latach siedemdziesi?tych, kiedy powsta?a droga asfaltowa i pozosta?a infrastruktura. Stworzenie tak du?ej bazy wi?za?o si? oczywi?cie ze zmianami zarówno w szacie ro?linnej jak i zwierz?cej.
Skorz?cin to aktualnie jedno z najwiekszych letnisk na terenie naszego kraju. W odleg?o?ci 2 km od wsi o tej samej nazwie mi?dzy Jeziorem Niedzi?giel (640 ha) a Jeziorem Bia?ym. Hotele, domki letniskowe i pola namiotowe mieszcz? oficjalnie oko?o 6 ty?. turystów. Wyjatkowo czyste jezioro, obszerna pla?a, wielkie k?pielisko, liczne rozrywki i pe?na gama us?ug powoduja niezwykle liczny nap?yw turystów szczególnie w dni weekendowe.


Jednak po?o?enie Skorz?cina w niezwykle atrakcyjnym historycznie i krajoznawczo terenie daje mo?liwo?ci organizowania jednodniowych wypadów krajoznawczych w okresie wiosennym i jesiennym.

kliknij na miniaturk?         
aby zobaczy? powi?kszenie
         

Gniezno - katedra, muzeum pocz?tków pa?stwa polskiego

Biskupin - osada warowna typu bagiennego z epoki ?elaza, skansen ziemii pa?uckiej

Wenecja - ruiny zamku, muzeum kolei w?skotorowej dla wyj?tkowo zainteresowanych polecany przejazd do ...

...?nina - muzeum ziemii pa?uckiej, elektryczno-secesyjny rynek, i dalej do Lubostronia - klasycystyczny zespó? pa?acowy Skó?ewskich (go?ci? tu A. Mickiewicz)


kliknij na miniaturk?         
aby zobaczy? powi?kszenie
         

Lednica - Pallatium ksi???ce wraz z kaplic?, ekspozycja archeologiczna (prawdopodobnie tutaj go?ci? cesarz Otton III)

Dziekanowice - skansen wsi Wielkopolskiej

Pobiedziska - skansen miniatur

Uzarzewo - muzeum le?nictwa

Swarz?dz - skansen pszczelarstwa

kliknij na miniaturk?         
aby zobaczy? powi?kszenie
         

Wrze?nia - muzeum i pomnik dzieci wrzesi?skich strajkuj?cych w 1901 roku

?mie?ów - pa?ac klasycystyczny Gorze?skich, muzeum Adama Mickiewicza

Pyzdry
- muzeum regionalne, ciekawa architektura

Ci????
- pa?ac biskupi, najwieksze zbiory masoników

L?d - opactwo pocysterskie, aktualnie seminarium duchowne salezjanów

S?upca - muzeum regionalne, zabytkowy ko?ció?ek ?w. Leonarda oraz ko?ció? gotycki ?w. Wawrzy?ca pomi?dzy S?upc? a Strza?kowem s?up graniczny z czasów zaborów

kliknij na miniaturk?         
aby zobaczy? powi?kszenie
         

Powidz - najwi?ksze jezioro w Wielkopolsce (1200 ha)

Kleczew - siedziba dyrekcji kopalni odkrywkowych w?gla brunatnego

Kazimierz Biskupi
- ko?ció? roma?sko - gotycki, pobernardy?ski zespó? klasztorny, seminarium misjonarzy ?wi?tej Rodziny, muzeum zbiorów etnograficznych (tam?e)

Gos?awice
- zamek muzeum okr?gowe, ko?ci? ?w. Anety o gotyckim sklepieniu palowym wspartym na jednym filarze

Liche? - sanktuarium maryjne i budowa najwi?kszej w Polsce ?wi?tyni

Konin - tzw. s?up milowy wskazuj?cy 1/2 drogi mi?dzy Kaliszem a Kruszwic?. Dawna stolica województwa

Golina - XVIII - wieczny ko?ció? z o?tarzem z XVII wieku

kliknij na miniaturk?         
aby zobaczy? powi?kszenie 
        

Czerniejewo - klasycystyczny zespó? pa?acowy Lipskich, stadnina koni

Kórnik - pa?ac Dzia?y?skich, Arboretum

Rogalin
- za?o?enie parkowo - pa?acowe oraz zabytkowe d?by

Puszczykowo - muzeum Arkadego Fiedlera

Giecz - grodzisko s?owia?skie z muzeum archeologicznym