O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Go?cie na stronie

Licznik odwiedzin

3465088 Odwiedzających
Aktualno?ci
II Indywidualny Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Witkowa Drukuj Poleć znajomemu
15.07.2011.

ImageO?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zaprasza do udzia?u w II Indywidualnym Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Witkowa. Turniej rozegrany zostanie w sobot? 23 lipca 2011 roku w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie na kortach przy Alei S?onecznej. Pocz?tek godzina 10.00.


1.Organizator

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

2. Cel Imprezy

  • promocja aktywnego wypoczynku
  • popularyzacja tenisa ziemnego


3. Termin i miejsce

Turniej odb?dzie si? w dniu 23 lipca 2011 roku od godziny 10.00 na kortach przy Alei S?onecznej w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie

4. Zg?oszenia

Zg?oszenia przyjmowane w biurze OKSiR w Skorz?cinie przy Alei Pla?owej do dnia 23 lipca 2011 roku . Ilo?? uczestników ograniczona - liczy si? kolejno?? zg?osze?.

5.Uczestnicy

Turniej b?dzie prowadzony bez podzia?u na kategorie wiekowe. Zawodnicy nie mog? mie? przeciwwskaza? lekarskich do udzia?u w turnieju. Uczestnictwo odbywa si? na zasadzie w?asnej odpowiedzialno?ci w zakresie stanu zdrowia . Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za przypadki losowe mog?ce mie? miejsce podczas rozgrywania turnieju.

W turnieju uczestniczy? mog? osoby powy?ej 16 roku ?ycia.

Ka?dy uczestnik zobowi?zany jest do zapoznania si? z regulaminem zawodów potwierdzaj?c to w?asnor?cznym podpisem.

6. System gry

System gry - mecze rozgrywane b?d? systemem „pucharowym” do dwóch wygranych setów, przy stanie 6 : 6 w secie o wyniku decyduje „tie break”, przy stanie 1 : 1 w setach o wyniku decyduje równie? „tie break”. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przeprowadzenia Turnieju.

7. Losowanie

Losowanie odb?dzie si? w dniu turnieju o godz. 9.45

8. Nagrody

Za I, II, III miejsce - puchary i dyplomy

9. Wpisowe w wysoko?ci 10 z? od uczestnika nale?y ui?ci? do godziny 9.30 w dniu turnieju.

We wszystkich sprawach dotycz?cych rozgrywek decyduje organizator zawodów.

Zapisy i wszelkie dodatkowe informacje pod nr tel. 61 477 02 77

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »