O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Go?cie na stronie

Licznik odwiedzin

3517225 Odwiedzających
Aktualno?ci
Regulamin pola namiotowego Drukuj Poleć znajomemu
09.06.2015.

Regulamin pola namiotowego w Skorz?cinie

 

§ 1

 Wst?p na teren pola namiotowego oznaczonego sektorami maj? wy??cznie osoby, które wcze?niej dokona?y rejestracji pobytu na polu namiotowym.

 § 2

Miejsce roz?o?enia namiotów, ustawiania przyczep kempingowych, samochodów motocykli , innych pojazdów  ustala si?  z pracownikami recepcji  pola namiotowego.

 §3

Doba pobytowa na terenie pola namiotowego trwa od godziny 14.00 w dniu   przyjazdu do godziny 12.00 w dniu wyjazdu.

Recepcja pola  namiotowego czynna jest w okresie 26 czerwca do 1 wrze?niaw godzinach 9.00 – 19.00

Zg?oszenie pobytu na polu nale?y dokona? niezw?ocznie po przybyciu na teren polanamiotowego.

§4

Cisza nocna na terenie pola namiotowego obowi?zuje w godz. 23.00-6.00

 

§ 5

Na terenie pola namiotowego zabrania si?:

- u?ywania otwartego ognia

- u?ywania butli gazowych

- grillowania w pobli?u ustawionych pojazdów i przyczep campingowych

- wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów w tym broni

- zak?ócania porz?dku publicznego

§ 6

Na terenie pola namiotowego Organizator udost?pnia do dyspozycji przebywaj?cych osób:

- bezp?atne zaplecze sanitarne czynne w godzinach 6.00 – 22.00 z bie??c? wod?

- pojemniki na ?mieci

- punkty poboru wody

- punkt mycia naczy?

- dost?p do gniazd z energi? elektryczn?

 

§ 7

Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione w namiotach, samochodach czy przyczepach campingowych

 

§8

Organizator na terenie pola namiotowego nie ponosi odpowiedzialno?ci za szkody zdrowotne i materialne wyrz?dzone przez osoby trzecie lub si?y natury.

§ 9

Organizator nie dokonuje zwrotu op?at za pobyt na polu namiotowym w przypadku rezygnacji lub skrócenia czasu pobytu.

§ 10

Pole namiotowe nie jest strze?one.

§ 11

Pole namiotowe jest miejscem wypoczynku. Odpoczywaj?cy dbaj? o spokój w?asny  i innych wczasowiczów

§ 1

W?a?ciciele zwierz?t przebywaj?cych na terenie pola namiotowego s? zobowi?zani do zapewnienia bezpiecze?stwa i czysto?ci oraz posiadania aktualnego szczepienia psa przeciwko w?ciekli?nie . Psy powinny by? prowadzone na smyczy i w razie potrzeby w kaga?cu

§ 13

Ka?dy, kto przebywa na terenie pola namiotowego zobowi?zany jest do przestrzegania przepisów prawa, zasad  sanitarno - epidemiologicznych oraz przepisów przeciwpo?arowych

§ 14

Miejsca postojowe dla pojazdów nie s? strze?one.

§ 15

Dzieci mog? przebywa? na polu namiotowym tylko pod opiek? osób doros?ych.

 §16

Osoby nie przestrzegaj?ce postanowie? niniejszego regulaminu b?d? wydalane poza teren pola namiotowego bez mo?liwo?ci powrotu oraz zwrotu kosztów za niewykorzystany pobyt.

 §17

Osoby przebywaj?ce na terenie pola namiotowego zobowi?zane s? do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Biwakowiczu !!!

Dbaj o czysto?? na terenie pola namiotowego  oraz sanitariatów - zostaw to miejsca  w stanie nie gorszym od tego który zasta?e?.

 

 

OKSiR Witkowo

Organizator pola namiotowego

w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie