O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Go?cie na stronie

Licznik odwiedzin

3517249 Odwiedzających
Aktualno?ci arrow Op?aty wjazdowe
Op?aty wjazdowe Drukuj Poleć znajomemu
19.04.2019.
Ceny za wjazd do O?rodka

  • za jednodniowy wst?p motocyklem i motorowerem 5,00 z?
  • za jednodniowy wst?p pojazdem wielo?ladowym od poniedzia?ku do czwartku 8,00 z?
  • za jednodniowy wst?p pojazdem wielo?ladowym od pi?tku do niedzieli 12,00 z?
  • tygodniowa za wst?p pojazdem wielo?ladowym 60,00 z?
  • dwutygodniowa za wst?p pojazdem wielo?ladowym 90,00 z?
  • ca?osezonowa za wst?p pojazdem wielo?ladowym 200,00 z?
  • ca?osezonowa dla mieszka?ców Gminy i Miasta Witkowo 50,00 z?
  • ca?osezonowa dla u?ytkowników wieczystych i w?a?cicieli gruntu 120,00 z?

· op?aty za wej?cie do o?rodka ulegaj? obni?eniu o 50%, je?li pojazd nale?y do inwalidy, który oka?e si? dokumentem stwierdzaj?cym inwalidztwo,

· dzier?awcy gruntów na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie otrzymuj? karnet w ramach p?aconego czynszu,

· w przypadku braku potwierdzenia wjazdu, ustala si? op?at? w wysoko?ci 100,00 z?,

· op?aty dokonuje si? w bezobs?ugowych automatach p?atniczych znajduj?cych si? na terenie O?rodka.

· osoby niepe?nosprawne mog? dokona? op?aty u osoby obs?uguj?cej automaty p?atnicze w recepcji na bramie wjazdowej.

 Pobyt na terenie OW Skorz?cin do 1,5 h bezp?atny.

Zarz?dzenie Nr 42/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia op?at za wst?p i korzystanie z O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie (czytaj...)