O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Go?cie na stronie

Licznik odwiedzin

3519943 Odwiedzających
Aktualno?ci arrow Op?aty za wst?p i korzystanie
Op?aty za wst?p i korzystanie z O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie Drukuj Poleć znajomemu
16.06.2017.

ZARZ?DZENIE NR 42/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie: ustalenia op?at za wst?p i korzystanie z O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), w zwi?zku z § 1 uchwa?y Nr V/58/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo ustalania op?at i cen za korzystanie z obiektów i urz?dze? w O?rodku Wypoczynkowym Skorz?cin zarz?dza si?, co nast?puje:

§ 1.

1. Ustala si? nast?puj?ce op?aty za wst?p na teren O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie, z zastrze?eniem ust 5.
1/ za jednodniowy wst?p motocyklem i motorowerem 5,00 z?
2/za jednodniowy wst?p pojazdem wielo?ladowym od poniedzia?ku do czwartku 8,00 z?
3/ za jednodniowy wst?p pojazdem wielo?ladowym od pi?tku do niedzieli 12,00 z?
4/ tygodniowa za wst?p pojazdem wielo?ladowym 60,00 z?
5/ dwutygodniowa za wst?p pojazdem wielo?ladowym 90,00 z?
6/ ca?osezonowa za wst?p pojazdem wielo?ladowym 200,00 z?
7/ ca?osezonowa dla mieszka?ców Gminy i Miasta Witkowo 50,00 z?
8/ ca?osezonowa dla u?ytkowników wieczystych i w?a?cicieli gruntu 120,00 z?
2. Dzier?awcy gruntów na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie wst?p na teren O?rodka maj? zapewniony na podstawie karnetów w ramach p?aconego czynszu. Za dodatkowy karnet ca?osezonowy op?acaj? op?at? okre?lon? w § 1 ust.1 pkt 6.
3. Op?aty wymienione w § 1 ust.1 pkt 1 - 8 ulegaj? obni?eniu o 50%, je?li pojazd nale?y do osoby niepe?nosprawnej, która oka?e si? dokumentem potwierdzaj?cym t? okoliczno??.
4. W przypadku braku potwierdzenia wjazdu na teren O?rodka Wypoczynkowego, ustala si? op?at? w wysoko?ci 100,00 z?. Op?ata jest niezale?na od obowi?zku op?at obowi?zuj?cych zgodnie z § 1.
5. Pobyt na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cin do 1,5 h jest bezp?atny.

§ 2.

1. Op?aty okre?lone § 1 ust.1 pkt 1 - 3 dokonuje si? w bezobs?ugowych automatach p?atniczych znajduj?cych si? na terenie O?rodka Wypoczynkowego.
2. Op?aty okre?lone § 1 ust.1 pkt 4 – 8 i ust.4 dokonuje si? u osoby obs?uguj?cej automaty p?atnicze w recepcji przy bramie wjazdowej na teren O?rodka Wypoczynkowego.
3. Osoby wymienione w § 1 ust.2 i ust.3 dokonuj? op?aty u osoby obs?uguj?cej automaty p?atnicze w recepcji przy bramie wjazdowej na teren O?rodka Wypoczynkowego.

§ 3.

Ustala si? op?at? w wysoko?ci 5.000,00 z? netto + obowi?zuj?cy podatek VAT w sezonie za korzystanie z ci?gów pieszo - jezdnych na terenie O?rodka w celach komercyjnych.

§ 4.

Op?aty wymienionej w § 3 dokonuje si? u Zarz?dcy O?rodka Wypoczynkowego.

§ 5.

1. Ustala si? op?aty za korzystanie z obiektów i urz?dze? w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie:
1/ z pola namiotowego w administracji OKSiR w Witkowie, (Komentarz: w przypadku wydzier?awienia pola namiotowego cennik ustala dzier?awca terenu)
2/ z domu wczasowego w administracji OKSiR w Witkowie,
3/ z domków letniskowych w administracji OKSiR w Witkowie,
4/ podczas tzw. „zielonych szkó?”.

§ 6.

 (Komentarz: w przypadku wydzier?awienia pola namiotowego cennik ustala dzier?awca terenu)

1. Stawki op?at, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 – na polu namiotowym w okresie od 19.06.2019 r. do 02.09.2019 r. wynosz?:
1/ za pobyt osoby pe?noletniej – 8 z? za dob?,
2/ za pobyt m?odzie?y szkolnej lub studiuj?cej (za okazaniem legitymacji) – 6 z? za dob?,
3/ dzieci do lat 6 zwolnione s? z op?at za pobyt,
4/ ustawienie namiotu 1-3 osobowego – 10 z? za dob?,
5/ ustawienie namiotu 4-6 osobowego – 15 z? za dob?,
6/ ustawienie namiotu powy?ej 6 osób – 20 z? za dob?,
7/ ustawienie przyczepy campingowej do 4m d?ugo?ci – 15 z? za dob? + 5 z? za dostawienie przedsionka przy przyczepie,
8/ ustawienie przyczepy 4m do 8m d?ugo?ci – 20 z? za dob? + 5 z? przedsionek,
9/ ustawienie przyczepy powy?ej 8m d?ugo?ci – 25 z? za dob? + 5 z? przedsionek,
10/ ustawienie pojazdu typu BUS / camperobus …/ – 20 z? za dob?,
11/ postój samochodu osobowego – 10 z? za dob?,
12/ ustawienie motocykla, skutera – 5 z? za dob?.
2. Stawki okre?lone w § 6 ust. 1 podlegaj? odpowiednio sumowaniu.

§ 7.

Stawki op?at o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 wynosz?:
1. W okresie od 01.05.2019 r. do 15.09.2019 r.
1/ pokój 4-5 osobowy z ?azienk? i aneksem kuchennym na pi?trze – 200 z? za dob?,
2/ pokoju 2-4 osobowy z aneksem kuchennym i ?azienk? na parterze – 170 z? za dob?,
3/ pokój 2-osobowy z ?azienk? na pi?trze 120 z? za dob?.
2. W terminach wcze?niejszych i pó?niejszych ni? okre?lonych ust. 1 ceny ulegaj? obni?eniu o 30%.
3. Przy umowie ca?osezonowej istnieje mo?liwo?? dokonania op?aty z 20% upustem.

§ 8.

Stawki op?at o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 (domki letniskowe) wynosz?:
1. W okresie od 01.05.2019 r. do 15.09.2019 r.
- domek 3-4 osobowy z aneksem kuchennym i ?azienk? 125 z? za dob?.
2. W terminach wcze?niejszych i pó?niejszych ni? okre?lonych ust. 1 cena ulega obni?eniu o 30%
3. Przy umowie ca?osezonowej istnieje mo?liwo?? dokonania op?aty z 20% upustem.

§ 9.

1.Stawka op?aty o której mowa w § 5 ust.1 pkt 4 (podczas tzw. ”zielonych szkó?” ) od 06.05.2019 r. do 21.06.2019 r. i od 15.09. 2019 r. do 15.10.2019 r. wynosi 20 z? za dob? od osoby.
2.Termin „zielona szko?a” oznacza krótkotrwa?y (do 5 dób) pobyt zorganizowanych grup m?odzie?y szkolnej.

§ 10.

Poboru op?at wymienionych w § 6,§7, §8, §9 dokonuje Zarz?dca O?rodka Wypoczynkowego.

§ 11.

 Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Marian Gadzi?ski

Zarz?dzenie Nr 42/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia op?at za wst?p i korzystanie z O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie (czytaj...)