O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Go?cie na stronie

Licznik odwiedzin

3517214 Odwiedzających
Aktualno?ci arrow Przetargi arrow PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY) Drukuj Poleć znajomemu
28.03.2018.

DYREKTOR O?RODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OG?ASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzier?aw?, na sezon letni 2018 , stanowisk handlowych umiejscowionych na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie

DYREKTOR O?RODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OG?ASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzier?aw?, na sezon letni 2018 , stanowisk handlowych umiejscowionych na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie

 

1. Przedmiotem przetargu s?:

1. Stanowiska handlowe - 4 sztuki + przyleg?y teren o pow. 9m² usytuowane przy Alei Handlowej z przeznaczeniem na prowadzenie dzia?alno?ci handlowej zgodnie z wpisem do centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej

- cena wywo?awcza 1 stanowiska 2000,- netto + nale?ny podatek vat

- wadium 200,-

Stanowiska handlowe oznaczone s? nast?puj?cymi numerami licz?c od strony centrum O?rodka Wypoczynkowego: 1,2,3,4.

Wy?ej wymienione stanowiska nie s? wyposa?one w dost?p do energii elektrycznej oraz

w system wodno – kanalizacyjny.

2. Otwarcie ofert nast?pi komisyjnie, jawnie 20.04.2018r. o godz. 11ºº w siedzibie OKSiR w Witkowie przy ul. Jana Paw?a II 3 w Sali konferencyjnej.

3. Obecno?? oferentów nie jest obowi?zkowa. Rozstrzygni?cie nast?pi w dniu 20.04.2018r. o godz. 1115, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostan? powiadomieni w ci?gu 3 dni od zamkni?cia.

4. Warunkiem udzia?u w przetargu jest z?o?enie oferty i wp?ata wadium w kasie OKSiR lub na konto OKSiR nr 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 do dnia sk?adania ofert, tj. do godz. 1030 dnia 20.04.2018r.

( Wadium uznaje si? za wniesione, je?eli wp?yn??o w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR )

5. Dopuszcza si? mo?liwo?? z?o?enia oferty cenowej na wi?cej ni? jedno stanowisko handlowe, pod warunkiem uiszczenia wadium na ka?de stanowisko handlowe, którego propozycja dotyczy. W przypadku sk?adania oferty cenowej na wi?cej ni? jedno stanowisko handlowe konieczne jest z?o?enia osobnej oferty cenowej na ka?de stanowisko handlowe.

6. Oferta powinna zawiera?:

·       dane oferenta (imi? i nazwisko, ew. nazwa i siedziba firmy - organ reprezentuj?cy, adres, nr telefonu),

·       dat? sporz?dzenia oferty i o?wiadczenie oferenta o zapoznaniu si? ze stanem technicznym w/w stanowisk handlowych (druk o?wiadczenia mo?na pobra? w siedzibie OKSiR),

·       oferowan? cen? dzier?awy w kwocie brutto nie ni?szej ni? cena wywo?awcza,

·       kserokopie dowodu wp?aty wadium,

·       zobowi?zanie oferenta do zawarcia umowy dzier?awy w terminie 7 dni od dnia og?oszenia wyniku przetargu,

·       zobowi?zanie oferenta do wp?acenia zaoferowanej kwoty najpó?niej do dnia podpisania umowy,

·       o?wiadczenie oferenta, ?e zapozna? si? z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrze?e? (druk o?wiadczenia mo?na pobra? w siedzibie OKSiR),

·       numer konta bankowego, na które nale?y zwróci? wadium.

7. Oferty nale?y z?o?y? w siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Paw?a II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub przes?a? listem poleconym z dopiskiem:„Przetarg na stanowisko handlowe nr …... w OW Skorz?cin”, na adres: O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Paw?a II 3, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 20.04.2018 do godz. 1030..

8. Wadium wp?acone przez uczestnika przetargu, który wygra?, zaliczone zostanie na poczet nale?nego czynszu. Pozosta?e wadia zostan? zwrócone niezw?ocznie po zamkni?ciu przetargu, najpó?niej w ci?gu trzech dni.

9. Wadium oferenta, który wygra? przetarg, a nie przyst?pi do podpisania umowy dzier?awy w terminie 7 dni od zamkni?cia przetargu, b?d? nie wp?aci zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na rzecz OKSiR.

10. Regulamin przetargu dost?pny jest w siedzibie OKSiR oraz na stronie internetowej www.oksir.witkowo.pl lub www.skorzecin.net.pl

11. Bli?sze informacje o przetargu dost?pne s? w siedzibie OKSiR lub pod numerem tel. 61 477 92 77 w godz. 8.00-15.00.

12. Przedmiot przetargu mo?na obejrze? po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem OKSiR (61 477-92-77).

13. Organizator zastrzega sobie prawo odwo?ania przetargu lub jego uniewa?nienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamkni?cia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Witkowo, 28.03.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego na dzier?aw?, na sezon letni 2018,

stanowisk handlowych umiejscowionych na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie

 

§1.

1. Przedmiotem przetargu s?:

I. Cztery stanowiska handlowe + przyleg?y teren o pow. 9m2 usytuowane przy Alei Handlowej z przeznaczeniem na prowadzenie dzia?alno?ci handlowej zgodnie z wpisem do centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej

- cena wywo?awcza 1 stanowiska 2000,-netto + nale?ny podatek vat

- wadium 200,-

Stanowiska handlowe oznaczone s? nast?puj?cymi numerami licz?c od strony centrum O?rodka Wypoczynkowego: 1,2,3,4.

2. Wy?ej wymienione stanowiska nie s? wyposa?one w dost?p do energii elektrycznej oraz

w system wodno – kanalizacyjny.

3. Wydanie o podanie nabytych w drodze przetargu praw do dzier?awy stanowisk handlowych wymienionych w §1. pkt. I nast?pi po dokonaniu wp?aty na konto OKSiR w Witkowie zaoferowanej kwoty brutto.

 

§ 2

1. Celem przetargu jest wy?onienie nabywcy (nabywców) na wymienione w §1 prawa do prowadzenia dzia?alno?ci handlowej na stanowisku/-ach handlowym/-ych po?o?onych przy Al. Handlowej w OW Skorz?cin w okresie od 01.05.2018 do 30.09.2018r. z mo?liwo?ci? przed?u?enia umowy do 2021r., tj. na okres 3 lat.

2. Wygranie przetargu oznacza nabycie praw do mo?liwo?ci prowadzenia dzia?alno?ci handlowej zgodnie z wpisem do CEIDG i obowi?zek zawarcia z OKSiR w ci?gu 7 dni od zako?czenia przetargu umowy dzier?awy stanowiska/-isk handlowego/-ych z mo?liwo?ci? prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej, na warunkach obowi?zuj?cych na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie

3. Dzier?awca jest zobowi?zany do niepozostawiania w obr?bie stanowiska handlowego i przyleg?ego do niego terenu ?adnych materia?ów i akcesoriów po ka?dym dniu prowadzenia dzia?alno?ci.

 

§ 3

Warunkiem udzia?u w przetargu jest z?o?enie oferty i wp?ata wadium w kasie OKSiR lub na konto OKSiR nr 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 do dnia sk?adania ofert tj: do godz. 1030 dnia 20.04.2018 r.

(Wadium uznaje si? za wniesione, je?eli wp?yn??o w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR Witkowo)

 

§ 4.

1. Oferta powinna zawiera?:

·       dane oferenta (imi? i nazwisko, ew. nazwa i siedziba firmy - organ reprezentuj?cy, adres, nr telefonu),

·       dat? sporz?dzenia oferty i o?wiadczenie oferenta o zapoznaniu si? ze stanem technicznym w/w stanowisk handlowych (druk o?wiadczenia mo?na pobra? w siedzibie OKSiR),

·       oferowan? cen? dzier?awy w kwocie brutto nie ni?szej ni? cena wywo?awcza,

·       kserokopie dowodu wp?aty wadium,

·       zobowi?zanie oferenta do zawarcia umowy dzier?awy w terminie 7 dni od dnia og?oszenia wyniku przetargu,

·       zobowi?zanie oferenta do wp?acenia zaoferowanej kwoty najpó?niej do dnia podpisania umowy,

·       o?wiadczenie oferenta, ?e zapozna? si? z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrze?e? (druk o?wiadczenia mo?na pobra? w siedzibie OKSiR),

·       numer konta bankowego, na które nale?y zwróci? wadium.

2. Oferty w zamkni?tych kopertach z dopiskiem „Przetarg na stanowiska handlowe nr … w OW Skorz?cin” nale?y z?o?y? w siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Paw?a II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub przes?a? listem polecony na adres: O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Paw?a II 3, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 20.04.2018 do godz. 1030

3. Przed przyst?pieniem do przetargu ka?dy z uczestników przetargu zobowi?zany jest do z?o?enia o?wiadczenia, ?e zapozna? si? z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrze?e?.

O?wiadczenie powy?sze nale?y za??czy? do oferty.

 

§ 5.

1. Otwarcie ofert nast?pi komisyjnie w dniu 20.04.2018 r. o godz. 1100. Obecno?? oferentów nie jest obowi?zkowa. Rozstrzygni?cie nast?pi w dniu 20.04.2018 r. o godz. 1115, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostan? powiadomieni w ci?gu 3 dni od zamkni?cia przetargu.

§ 6.

1.     Wadium wp?acone przez oferenta, który wygra? zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

2.     Wadia oferentów, których oferty nie zosta?y wybrane zostan? zwrócone niezw?ocznie, najpó?niej w ci?gu 3 dni od og?oszenia wyniku przetargu na konto bankowe wskazane w ofercie.

3.     Wadium oferenta, który wygra? przetarg, nie przyst?pi do podpisania umowy sprzeda?y w wyznaczonym terminie, b?d? nie wp?aci zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na rzecz OKSiR.

§ 7.

1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwy?sz? cen? na wybrane stanowiska handlowe obj?te przedmiotem przetargu.

2. Oferty cenowe poni?ej ceny wywo?awczej nie b?d? rozpatrywane.

3. W przypadku z?o?enia dwóch jednakowych ofert Komisja przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny, ograniczony do oferentów, którzy z?o?yli te oferty.

 

§ 8.

Komisja przetargowa ma prawo odrzuci? ofert? je?eli:

1. zosta?a z?o?ona po wyznaczonym terminie

2. nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w § 4 pkt. 1 lub s? one niekompletne, nieczytelne lub budz? inne w?tpliwo?ci, za? z?o?enie wyja?nie? mog?oby prowadzi? do uznania jej za now? ofert?.

§ 9.

Organizator zastrzega sobie prawo odwo?ania przetargu lub jego uniewa?nienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamkni?cia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Witkowo, 28.04.2018 r.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »