Aktualności arrow Przetargi arrow PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY) Drukuj Poleć znajomemu
28.03.2018.

DYREKTOR OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzierżawę, na sezon letni 2018 , stanowisk handlowych umiejscowionych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

DYREKTOR OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzierżawę, na sezon letni 2018 , stanowisk handlowych umiejscowionych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

 

1. Przedmiotem przetargu są:

1. Stanowiska handlowe - 4 sztuki + przyległy teren o pow. 9m² usytuowane przy Alei Handlowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej zgodnie z wpisem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

- cena wywoławcza 1 stanowiska 2000,- netto + należny podatek vat

- wadium 200,-

Stanowiska handlowe oznaczone są następującymi numerami licząc od strony centrum Ośrodka Wypoczynkowego: 1,2,3,4.

Wyżej wymienione stanowiska nie są wyposażone w dostęp do energii elektrycznej oraz

w system wodno – kanalizacyjny.

2. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie, jawnie 20.04.2018r. o godz. 11ºº w siedzibie OKSiR w Witkowie przy ul. Jana Pawła II 3 w Sali konferencyjnej.

3. Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 20.04.2018r. o godz. 1115, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni od zamknięcia.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w kasie OKSiR lub na konto OKSiR nr 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 do dnia składania ofert, tj. do godz. 1030 dnia 20.04.2018r.

( Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR )

5. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty cenowej na więcej niż jedno stanowisko handlowe, pod warunkiem uiszczenia wadium na każde stanowisko handlowe, którego propozycja dotyczy. W przypadku składania oferty cenowej na więcej niż jedno stanowisko handlowe konieczne jest złożenia osobnej oferty cenowej na każde stanowisko handlowe.

6. Oferta powinna zawierać:

·       dane oferenta (imię i nazwisko, ew. nazwa i siedziba firmy - organ reprezentujący, adres, nr telefonu),

·       datę sporządzenia oferty i oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym w/w stanowisk handlowych (druk oświadczenia można pobrać w siedzibie OKSiR),

·       oferowaną cenę dzierżawy w kwocie brutto nie niższej niż cena wywoławcza,

·       kserokopie dowodu wpłaty wadium,

·       zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu,

·       zobowiązanie oferenta do wpłacenia zaoferowanej kwoty najpóźniej do dnia podpisania umowy,

·       oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrzeżeń (druk oświadczenia można pobrać w siedzibie OKSiR),

·       numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.

7. Oferty należy złożyć w siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub przesłać listem poleconym z dopiskiem:„Przetarg na stanowisko handlowe nr …... w OW Skorzęcin”, na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 20.04.2018 do godz. 1030..

8. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał, zaliczone zostanie na poczet należnego czynszu. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni.

9. Wadium oferenta, który wygrał przetarg, a nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu, bądź nie wpłaci zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na rzecz OKSiR.

10. Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie OKSiR oraz na stronie internetowej www.oksir.witkowo.pl lub www.skorzecin.net.pl

11. Bliższe informacje o przetargu dostępne są w siedzibie OKSiR lub pod numerem tel. 61 477 92 77 w godz. 8.00-15.00.

12. Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem OKSiR (61 477-92-77).

13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Witkowo, 28.03.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego na dzierżawę, na sezon letni 2018,

stanowisk handlowych umiejscowionych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

 

§1.

1. Przedmiotem przetargu są:

I. Cztery stanowiska handlowe + przyległy teren o pow. 9m2 usytuowane przy Alei Handlowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej zgodnie z wpisem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

- cena wywoławcza 1 stanowiska 2000,-netto + należny podatek vat

- wadium 200,-

Stanowiska handlowe oznaczone są następującymi numerami licząc od strony centrum Ośrodka Wypoczynkowego: 1,2,3,4.

2. Wyżej wymienione stanowiska nie są wyposażone w dostęp do energii elektrycznej oraz

w system wodno – kanalizacyjny.

3. Wydanie o podanie nabytych w drodze przetargu praw do dzierżawy stanowisk handlowych wymienionych w §1. pkt. I nastąpi po dokonaniu wpłaty na konto OKSiR w Witkowie zaoferowanej kwoty brutto.

 

§ 2

1. Celem przetargu jest wyłonienie nabywcy (nabywców) na wymienione w §1 prawa do prowadzenia działalności handlowej na stanowisku/-ach handlowym/-ych położonych przy Al. Handlowej w OW Skorzęcin w okresie od 01.05.2018 do 30.09.2018r. z możliwością przedłużenia umowy do 2021r., tj. na okres 3 lat.

2. Wygranie przetargu oznacza nabycie praw do możliwości prowadzenia działalności handlowej zgodnie z wpisem do CEIDG i obowiązek zawarcia z OKSiR w ciągu 7 dni od zakończenia przetargu umowy dzierżawy stanowiska/-isk handlowego/-ych z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej, na warunkach obowiązujących na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

3. Dzierżawca jest zobowiązany do niepozostawiania w obrębie stanowiska handlowego i przyległego do niego terenu żadnych materiałów i akcesoriów po każdym dniu prowadzenia działalności.

 

§ 3

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w kasie OKSiR lub na konto OKSiR nr 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 do dnia składania ofert tj: do godz. 1030 dnia 20.04.2018 r.

(Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR Witkowo)

 

§ 4.

1. Oferta powinna zawierać:

·       dane oferenta (imię i nazwisko, ew. nazwa i siedziba firmy - organ reprezentujący, adres, nr telefonu),

·       datę sporządzenia oferty i oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym w/w stanowisk handlowych (druk oświadczenia można pobrać w siedzibie OKSiR),

·       oferowaną cenę dzierżawy w kwocie brutto nie niższej niż cena wywoławcza,

·       kserokopie dowodu wpłaty wadium,

·       zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu,

·       zobowiązanie oferenta do wpłacenia zaoferowanej kwoty najpóźniej do dnia podpisania umowy,

·       oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrzeżeń (druk oświadczenia można pobrać w siedzibie OKSiR),

·       numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.

2. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na stanowiska handlowe nr … w OW Skorzęcin” należy złożyć w siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub przesłać listem polecony na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 20.04.2018 do godz. 1030

3. Przed przystąpieniem do przetargu każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrzeżeń.

Oświadczenie powyższe należy załączyć do oferty.

 

§ 5.

1. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 20.04.2018 r. o godz. 1100. Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 20.04.2018 r. o godz. 1115, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.

§ 6.

1.     Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

2.     Wadia oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyniku przetargu na konto bankowe wskazane w ofercie.

3.     Wadium oferenta, który wygrał przetarg, nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie, bądź nie wpłaci zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na rzecz OKSiR.

§ 7.

1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrane stanowiska handlowe objęte przedmiotem przetargu.

2. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

3. W przypadku złożenia dwóch jednakowych ofert Komisja przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny, ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

 

§ 8.

Komisja przetargowa ma prawo odrzucić ofertę jeżeli:

1. została złożona po wyznaczonym terminie

2. nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w § 4 pkt. 1 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

§ 9.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Witkowo, 28.04.2018 r.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »