Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Goście na stronie

Odwiedza nas 1 gość

Licznik odwiedzin

3663881 Odwiedzających
Aktualności arrow Przetargi arrow PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY) Drukuj Poleć znajomemu
28.03.2018.

DYREKTOR OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzierżawę, na sezon letni 2018 , działki umiejscowionej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

DYREKTOR OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzierżawę, na sezon letni 2018 , działki umiejscowionej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

 

Przedmiotem przetargu jest:

Dzierżawa działki o powierzchni 20 m2, stanowiąca część działki oznaczonej geodezyjnie nr 5088/20, na polu namiotowym w sektorze C (od strony drogi głównej) w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie bez możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodnej, z możliwością podłączenia do sieci energetycznej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług gastronomicznych bez możliwości sprzedaży alkoholu.

Cena wywoławcza wynosi: 3000 zł netto + należny podatek vat

Wadium: 300 zł

Szczegółowe zasady dzierżawy zostaną określone i końcowo sprecyzowane w umowie dzierżawy.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie, jawnie 20.04.2018 r. o godz. 915 w siedzibie OKSiR w Witkowie przy ul. Jana Pawła II 3 w sali konferencyjnej / I piętro /.

Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Rozstrzygniecie nastąpi w dniu 20.04.2018 r. o godz. 1000, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni od zamknięcia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w kasie OKSiR lub na konto OKSiR nr 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 do dnia składania ofert tj: do godz. 900 dnia 20.04.2018 r.

(Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR )

Oferta powinna zawierać:

·       dane oferenta (imię i nazwisko, ew. nazwa i siedziba firmy - organ reprezentujący, adres, nr telefonu),

·       datę sporządzenia oferty,

·       oferowaną cenę dzierżawy w kwocie brutto nie niższej niż cena wywoławcza,

·       kserokopie dowodu wpłaty wadium,

·       zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu,

·       zobowiązanie oferenta do wpłacenia zaoferowanej kwoty najpóźniej do dnia podpisania umowy,

·       oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrzeżeń (druk oświadczenia można pobrać w siedzibie OKSiR),

·       numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.

Oferty należy złożyć w siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub przesłać listem poleconym z dopiskiem:

„Przetarg na dzierżawę działki na polu namiotowym w OW Skorzęcin”,

na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 20.04.2018 do godz. 900

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał zaliczone zostanie na poczet należnego czynszu. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg, a nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu, bądź nie wpłaci zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na rzecz OKSiR.

Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie OKSiR oraz na stronie internetowej www.oksir.witkowo.pl lub www.skorzecin.net.pl

Bliższe informacje o przetargu dostępne są w siedzibie OKSiR lub pod numerem tel. 61 477 92 77 w godz. 8.00-15.00.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem OKSiR (61 477-92-77).

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Witkowo, 28.03.2018 r.

 

 

 

 

 

 

Regulamin

nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego na dzierżawę, na sezon letni 2018,

działki umiejscowionej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

§1.

Dzierżawa działki o powierzchni 20 m2, stanowiąca część działki oznaczonej geodezyjnie nr 5088/20, na polu namiotowym w sektorze C (od strony drogi głównej) w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie bez możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodnej, z możliwością podłączenia do sieci energetycznej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług gastronomicznych bez możliwości sprzedaży alkoholu.

Cena wywoławcza wynosi: 3000 zł + należny podatek vat

Wadium: 300 zł

Szczegółowe zasady dzierżawy zostaną określone i końcowo sprecyzowane w umowie dzierżawy.

Wydanie w posiadanie nabytych w drodze przetargu praw do dzierżawy wyżej wymienionej działki nastąpi po dokonaniu wpłaty na konto OKSiR w Witkowie zaoferowanej kwoty netto + należny podatek vat.

§ 2.

1. Celem przetargu jest wyłonienie nabywcy (nabywców) na wymienione w § 1 prawa do prowadzenia działalności w obrębie wyznaczonej działki będącej przedmiotem przetargu w OW Skorzęcin w okresie od 27.04.2018 r. do 30.09.2018 r..

2. Wygranie przetargu oznacza nabycie praw do możliwości prowadzenia działalności zgodnie z wpisem do CEIDG i obowiązek zawarcia z OKSiR w ciągu 7 dni od zakończenia przetargu umowy dzierżawy działki będącej przedmiotem przetargu, na warunkach obowiązujących na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

§ 3.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w kasie OKSiR lub na konto OKSiR nr 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 do dnia składania ofert tj: do godz. 900 dnia 20.04.2018 r.

(Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR Witkowo).

 

 

§ 4.

Oferty należy złożyć w siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub przesłać listem poleconym z dopiskiem:

„Przetarg na dzierżawę działki na polu namiotowym w OW Skorzęcin”,

na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 20.04.2018 do godz. 900

Przed przystąpieniem do przetargu każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrzeżeń.

Oświadczenie powyższe należy załączyć do oferty.

§ 5.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 20.04.2018 r. o godz. 915 Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 20.04.2018 r. o godz. 1000, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.

§ 6.

1.     Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

2.     Wadia oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyniku przetargu na konto bankowe wskazane w ofercie.

3.     Wadium oferenta, który wygrał przetarg, a nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie, bądź nie wpłaci zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na rzecz OKSiR.

4.      

§ 7.

1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na dzierżawę działki na polu namiotowym w sektorze C objętej przedmiotem przetargu.

2. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

3. W przypadku złożenia dwóch jednakowych ofert Komisja przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny, ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

 

 

§ 8.

Komisja przetargowa ma prawo odrzucić ofertę jeżeli:

1. została złożona po wyznaczonym terminie

2. nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w § 4 pkt. 1 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

§ 9.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Witkowo, 28.04.2018 r.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »