O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Go?cie na stronie

Licznik odwiedzin

3517211 Odwiedzających
Aktualno?ci arrow Przetargi arrow PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY) Drukuj Poleć znajomemu
28.03.2018.

DYREKTOR O?RODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OG?ASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzier?aw?, na sezon letni 2018 , dzia?ki umiejscowionej na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie

DYREKTOR O?RODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OG?ASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzier?aw?, na sezon letni 2018 , dzia?ki umiejscowionej na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie

 

Przedmiotem przetargu jest:

Dzier?awa dzia?ki o powierzchni 20 m2, stanowi?ca cz??? dzia?ki oznaczonej geodezyjnie nr 5088/20, na polu namiotowym w sektorze C (od strony drogi g?ównej) w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie bez mo?liwo?ci pod??czenia do sieci kanalizacyjnej i wodnej, z mo?liwo?ci? pod??czenia do sieci energetycznej z przeznaczeniem na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie ?wiadczenia us?ug gastronomicznych bez mo?liwo?ci sprzeda?y alkoholu.

Cena wywo?awcza wynosi: 3000 z? netto + nale?ny podatek vat

Wadium: 300 z?

Szczegó?owe zasady dzier?awy zostan? okre?lone i ko?cowo sprecyzowane w umowie dzier?awy.

Otwarcie ofert nast?pi komisyjnie, jawnie 20.04.2018 r. o godz. 915 w siedzibie OKSiR w Witkowie przy ul. Jana Paw?a II 3 w sali konferencyjnej / I pi?tro /.

Obecno?? oferentów nie jest obowi?zkowa. Rozstrzygniecie nast?pi w dniu 20.04.2018 r. o godz. 1000, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostan? powiadomieni w ci?gu 3 dni od zamkni?cia.

Warunkiem udzia?u w przetargu jest z?o?enie oferty i wp?ata wadium w kasie OKSiR lub na konto OKSiR nr 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 do dnia sk?adania ofert tj: do godz. 900 dnia 20.04.2018 r.

(Wadium uznaje si? za wniesione, je?eli wp?yn??o w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR )

Oferta powinna zawiera?:

·       dane oferenta (imi? i nazwisko, ew. nazwa i siedziba firmy - organ reprezentuj?cy, adres, nr telefonu),

·       dat? sporz?dzenia oferty,

·       oferowan? cen? dzier?awy w kwocie brutto nie ni?szej ni? cena wywo?awcza,

·       kserokopie dowodu wp?aty wadium,

·       zobowi?zanie oferenta do zawarcia umowy dzier?awy w terminie 7 dni od dnia og?oszenia wyniku przetargu,

·       zobowi?zanie oferenta do wp?acenia zaoferowanej kwoty najpó?niej do dnia podpisania umowy,

·       o?wiadczenie oferenta, ?e zapozna? si? z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrze?e? (druk o?wiadczenia mo?na pobra? w siedzibie OKSiR),

·       numer konta bankowego, na które nale?y zwróci? wadium.

Oferty nale?y z?o?y? w siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Paw?a II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub przes?a? listem poleconym z dopiskiem:

„Przetarg na dzier?aw? dzia?ki na polu namiotowym w OW Skorz?cin”,

na adres: O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Paw?a II 3, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 20.04.2018 do godz. 900

Wadium wp?acone przez uczestnika przetargu, który wygra? zaliczone zostanie na poczet nale?nego czynszu. Pozosta?e wadia zostan? zwrócone niezw?ocznie po zamkni?ciu przetargu, najpó?niej w ci?gu trzech dni.

Wadium oferenta, który wygra? przetarg, a nie przyst?pi do podpisania umowy dzier?awy w terminie 7 dni od zamkni?cia przetargu, b?d? nie wp?aci zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na rzecz OKSiR.

Regulamin przetargu dost?pny jest w siedzibie OKSiR oraz na stronie internetowej www.oksir.witkowo.pl lub www.skorzecin.net.pl

Bli?sze informacje o przetargu dost?pne s? w siedzibie OKSiR lub pod numerem tel. 61 477 92 77 w godz. 8.00-15.00.

Przedmiot przetargu mo?na obejrze? po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem OKSiR (61 477-92-77).

Organizator zastrzega sobie prawo odwo?ania przetargu lub jego uniewa?nienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamkni?cia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Witkowo, 28.03.2018 r.

 

 

 

 

 

 

Regulamin

nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego na dzier?aw?, na sezon letni 2018,

dzia?ki umiejscowionej na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie

§1.

Dzier?awa dzia?ki o powierzchni 20 m2, stanowi?ca cz??? dzia?ki oznaczonej geodezyjnie nr 5088/20, na polu namiotowym w sektorze C (od strony drogi g?ównej) w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie bez mo?liwo?ci pod??czenia do sieci kanalizacyjnej i wodnej, z mo?liwo?ci? pod??czenia do sieci energetycznej z przeznaczeniem na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie ?wiadczenia us?ug gastronomicznych bez mo?liwo?ci sprzeda?y alkoholu.

Cena wywo?awcza wynosi: 3000 z? + nale?ny podatek vat

Wadium: 300 z?

Szczegó?owe zasady dzier?awy zostan? okre?lone i ko?cowo sprecyzowane w umowie dzier?awy.

Wydanie w posiadanie nabytych w drodze przetargu praw do dzier?awy wy?ej wymienionej dzia?ki nast?pi po dokonaniu wp?aty na konto OKSiR w Witkowie zaoferowanej kwoty netto + nale?ny podatek vat.

§ 2.

1. Celem przetargu jest wy?onienie nabywcy (nabywców) na wymienione w § 1 prawa do prowadzenia dzia?alno?ci w obr?bie wyznaczonej dzia?ki b?d?cej przedmiotem przetargu w OW Skorz?cin w okresie od 27.04.2018 r. do 30.09.2018 r..

2. Wygranie przetargu oznacza nabycie praw do mo?liwo?ci prowadzenia dzia?alno?ci zgodnie z wpisem do CEIDG i obowi?zek zawarcia z OKSiR w ci?gu 7 dni od zako?czenia przetargu umowy dzier?awy dzia?ki b?d?cej przedmiotem przetargu, na warunkach obowi?zuj?cych na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie.

§ 3.

Warunkiem udzia?u w przetargu jest z?o?enie oferty i wp?ata wadium w kasie OKSiR lub na konto OKSiR nr 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 do dnia sk?adania ofert tj: do godz. 900 dnia 20.04.2018 r.

(Wadium uznaje si? za wniesione, je?eli wp?yn??o w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR Witkowo).

 

 

§ 4.

Oferty nale?y z?o?y? w siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Paw?a II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub przes?a? listem poleconym z dopiskiem:

„Przetarg na dzier?aw? dzia?ki na polu namiotowym w OW Skorz?cin”,

na adres: O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Paw?a II 3, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 20.04.2018 do godz. 900

Przed przyst?pieniem do przetargu ka?dy z uczestników przetargu zobowi?zany jest do z?o?enia o?wiadczenia, ?e zapozna? si? z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrze?e?.

O?wiadczenie powy?sze nale?y za??czy? do oferty.

§ 5.

Otwarcie ofert nast?pi komisyjnie w dniu 20.04.2018 r. o godz. 915 Obecno?? oferentów nie jest obowi?zkowa. Rozstrzygni?cie nast?pi w dniu 20.04.2018 r. o godz. 1000, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostan? powiadomieni w ci?gu 3 dni od zamkni?cia przetargu.

§ 6.

1.     Wadium wp?acone przez oferenta, który wygra? zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

2.     Wadia oferentów, których oferty nie zosta?y wybrane zostan? zwrócone niezw?ocznie, najpó?niej w ci?gu 3 dni od og?oszenia wyniku przetargu na konto bankowe wskazane w ofercie.

3.     Wadium oferenta, który wygra? przetarg, a nie przyst?pi do podpisania umowy sprzeda?y w wyznaczonym terminie, b?d? nie wp?aci zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na rzecz OKSiR.

4.      

§ 7.

1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwy?sz? cen? na dzier?aw? dzia?ki na polu namiotowym w sektorze C obj?tej przedmiotem przetargu.

2. Oferty cenowe poni?ej ceny wywo?awczej nie b?d? rozpatrywane.

3. W przypadku z?o?enia dwóch jednakowych ofert Komisja przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny, ograniczony do oferentów, którzy z?o?yli te oferty.

 

 

§ 8.

Komisja przetargowa ma prawo odrzuci? ofert? je?eli:

1. zosta?a z?o?ona po wyznaczonym terminie

2. nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w § 4 pkt. 1 lub s? one niekompletne, nieczytelne lub budz? inne w?tpliwo?ci, za? z?o?enie wyja?nie? mog?oby prowadzi? do uznania jej za now? ofert?.

 

§ 9.

Organizator zastrzega sobie prawo odwo?ania przetargu lub jego uniewa?nienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamkni?cia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Witkowo, 28.04.2018 r.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »