O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Go?cie na stronie

Odwiedza nas 1 gość

Licznik odwiedzin

3519898 Odwiedzających
Aktualno?ci arrow Baza Noclegowa arrow Regulamin Domu Wczasowego
Regulamin Domu Wczasowego w Skorz?cinie Drukuj Poleć znajomemu
08.02.2019.

1.

 1. Regulamin okre?la zasady ?wiadczenia us?ug, odpowiedzialno?ci oraz przebywania na terenie Domu Wczasowego przy Al. Pla?owej w Skorz?cinie, nale??cego do O?rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, jak równie? dokonywania rezerwacji i zap?aty zadatku lub ca?ej ceny za pobyt w Domu Wczasowym.
 2. Dokonuj?c czynno?ci wymienionych w zdaniu poprzedzaj?cym Go?? potwierdza, ?e zapozna? si? i akceptuje warunki Regulaminu.

2.

Regulamin obowi?zuje wszystkie osoby przebywaj?ce na terenie Domu Wczasowego przy Al. Pla?owej w Skorz?cinie.

3.

Dom Wczasowy w Skorz?cinie jest czynny w sezonie letnim, tj. od dnia zako?czenia roku szkolnego do ostatniego dnia letnich wakacji szkolnych oraz w tzw. d?ugim weekendzie majowym i okresie ?wi?ta ko?cielnego „Bo?e Cia?o”.

4.

Pokoje w Domu Wczasowym w Skorz?cinie s? wynajmowane na doby.

5.

Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 11:00 dnia nast?pnego.

6.

?yczenie przed?u?enia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia Go?? powinien zg?osi? niezw?ocznie. Dom Wczasowy uwzgl?dni ?yczenie przed?u?enia pobytu w miar? posiadanych mo?liwo?ci.

7.

Dom Wczasowy przy Al. Pla?owej w Skorz?cinie zastrzega sobie prawo do odmowy przed?u?enia pobytu Go?ciowi w przypadku nie dokonania wcze?niejszej pe?nej p?atno?ci ceny za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania lub powa?nego naruszenia przez Go?cia niniejszego Regulaminu.

8.

W przypadku wcze?niejszej rezerwacji Go?? zobowi?zany jest do wp?aty zadatku w terminie 7 dni od dnia jej dokonania w kwocie 50% ogólnej ceny pobytu. Osobom nieposiadaj?cym rezerwacji potwierdzonej wp?aconym zadatkiem Dom Wczasowy nie gwarantuje zakwaterowania. Pozosta?? do zap?aty cz??? ceny nale?y wp?aci? najpó?niej w dniu przyjazdu do Domu Wczasowego.

9.

Dom Wczasowy w Skorz?cinie przyjmuje rezerwacje w sezonie letnim na minimum 7 dób. W przypadku krótszych pobytów, rezerwacji mo?na dokona? na 2 dni przed planowanym pobytem. Pobyty jedno- i dwudniowe rezerwowane s? na jeden dzie? przed pobytem.

10.

 1. Rezerwacji mo?na dokona? mailowo lub telefonicznie.
 2. Po zarezerwowaniu przez Go?cia ( mailowo lub telefonicznie ) pokoju, na podany przez Go?cia adres e-mailowy, Dom Wczasowy przesy?a potwierdzenie rezerwacji.
 3. Rezerwacj? uwa?a si? za potwierdzon? po dokonaniu zap?aty zadatku w wysoko?ci 50% ceny pobytu, na rachunek bankowy Banku Spó?dzielczego w Witkowie nr 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 nie pó?niej ni? w ci?gu 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji.
 4. W przypadku rezerwacji przez Go?cia pobytu, który ma rozpocz?? si? w terminie krótszym ni? 7 dni od dnia dokonania rezerwacji, przedp?at? nale?y ui?ci? najpó?niej nast?pnego dnia po dokonaniu rezerwacji.
 5. Brak przedp?aty w uzgodnionym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji, bez konieczno?ci zawiadamiania o tym Go?cia.
 6. Niestawienie si? Go?cia do godziny 17:00 w dniu przyjazdu oraz brak informacji o pó?niejszym przyje?dzie, jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji i mo?liwo?ci? wynaj?cia pokoju innemu Go?ciowi.

11.

Op?aty za zakwaterowanie w Domu Wczasowym okre?la „Cennik”.

12.

Zadatek zwracany jest w ca?o?ci w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji us?ugi z winy Domu Wczasowego.

13.

Dom Wczasowy w Skorz?cinie ?wiadczy us?ugi zgodnie ze swoj? kategori? i standardem. Wszelkie zastrze?enia i reklamacje dotycz?ce jako?ci us?ug, Go?? powinien zg?asza? niezw?ocznie w recepcji.

14.

 1. Dom Wczasowy w Skorz?cinie nie ponosi odpowiedzialno?ci za rzeczy warto?ciowe pozostawione przez Go?cia w pokoju.
 2. Dom Wczasowy w Skorz?cinie nie ponosi odpowiedzialno?ci za utrat? lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu Go?cia pozostawionego na parkingu przez Domem Wczasowym.

15.

 1. Dzieci poni?ej 12. roku ?ycia powinny znajdowa? si? na terenie Hotelu pod sta?ym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosz? odpowiedzialno?? materialn? za wszelkie szkody powsta?e w wyniku dzia?ania dzieci.
 2. Go?? hotelowy ponosi pe?n? odpowiedzialno?? materialn? za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposa?enia i urz?dze? technicznych Hotelu, powsta?e z jego winy lub z winy odwiedzaj?cych go osób. Hotel zastrzega sobie mo?liwo?? obci??enia Go?cia za wyrz?dzone szkody (wg cennika).
 3. W przypadku naruszenia postanowie? Regulaminu, Hotel mo?e odmówi? ?wiadczenia us?ug osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowi?zana do niezw?ocznego zastosowania si? do ??da? Hotelu, uregulowania nale?no?ci za dotychczasowe ?wiadczenia, do zap?aty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 4. Ka?dorazowo Go?? opuszczaj?cy pokój, ze wzgl?dów bezpiecze?stwa, powinien wy??czy? telewizor, zgasi? ?wiat?o, zakr?ci? krany oraz zamkn?? drzwi na klucz.
 5. Go?? powinien zawiadomi? Recepcj? o wyst?pieniu szkody niezw?ocznie po jej stwierdzeniu.

16.

Go?? nie mo?e przekazywa? pokoju osobom trzecim, nawet je?li nie up?yn?? okres, za który ui?ci? nale?n? za pobyt op?at?.

17.

Osoby nie zameldowane w Domu Wczasowym mog? przebywa? w pokoju Go?cia od godziny 6:00 do godziny 22:00.

18.

W Domu Wczasowym w Skorz?cinie obowi?zuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 .

19.

W obiekcie Domu Wczasowym w Skorz?cinie zabronione jest:

 1. u?ywanie w pokojach grza?ek, czajników elektrycznych, ?elazek elektrycznych, mikrofalówek i innych podobnych urz?dze? nie stanowi?cych wyposa?enia Domu Wczasowego w Skorz?cinie,
 2. palenie papierosów i u?ywanie otwartego ognia ( grill ) w pokojach, na balkonach i tarasach,
 3. zapraszanie i przyjmowanie go?ci (osób spoza DW) w pokojach w godzinach ciszy nocnej,
 4. zak?ócanie spokoju np. wykonywaniem lub odtwarzaniem g?o?nej muzyki,
 5. u?ywanie, sprzeda?, rozprowadzanie b?d? posiadanie narkotyków oraz przebywanie w obiekcie i na terenie pod wp?ywem ?rodków odurzaj?cych,
 6. prowadzenie dzia?alno?ci handlowej, reklamowej i innej bez zgody w?a?ciciela Domu Wczasowego w Skorz?cinie.

20.

Dom Wczasowy w Skorz?cinie zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

 1. b?d?cym pod widocznym wp?ywem alkoholu lub ?rodków odurzaj?cych,
 2. u których stwierdzono posiadanie broni, gazu, narz?dzi ostrych, ?rodków odurzaj?cych oraz jakichkolwiek innych przedmiotów, które mog? stanowi? zagro?enie,
 3. które zachowuj? si? agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny b?d? zak?ócaj?ce spokojne korzystanie z wypoczynku przez innych Go?ci.

21.

Osoby naruszaj?ce zasady niniejszego regulaminu zobowi?zane b?d? do opuszczenia Domu Wczasowego bez prawa zwrotu ceny za pobyt.

22.

Go?cie Domu Wczasowego zobowi?zani s? przed wyjazdem zwróci? wynajmowane pokoje w stanie niepogorszonym i odda? klucze do recepcji.

23.

Dom Wczasowy w Skorz?cinie mo?e odmówi? przyj?cia Go?cia, który podczas poprzedniego pobytu ra??co naruszy? Regulamin, np. wyrz?dzaj?c szkod? w mieniu DW w Skorz?cinie lub innych Go?ci albo zak?ócaj?c ich wypoczynek, czy nara?aj?c zdrowie lub ?ycie innych Go?ci jak równie? pracowników DW w Skorz?cinie, tudzie? innych osób przebywaj?cych w DW Skorz?cin b?d? poprzez swoje dzia?anie lub zaniechanie naruszy? lub zak?óci? funkcjonowanie DW w Skorz?cinie.

24.

Go?cie korzystaj?cy z us?ug zobowi?zani s? przestrzega? postanowie? niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpo?arowych oraz stosowa? si? do polece? pracowników Domu Wczasowego w Skorz?cinie.

25.

Wp?ata zadatku jest równoznaczna z akceptacj? postanowie? niniejszego Regulaminu.

 

OKSiR Witkowo