O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Go?cie na stronie

Licznik odwiedzin

3517192 Odwiedzających
Aktualno?ci arrow Przetargi arrow PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY Drukuj Poleć znajomemu
11.03.2019.

DYREKTOR O?RODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OG?ASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzier?aw? na sezon letni 2019 nieruchomo?ci po?o?onej na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie

 

Przedmiotem przetargu jest:

Prawo dzier?awy nieruchomo?ci o powierzchni 2,2000 ha, stanowi?cej dzia?ki oznaczone numerami geodezyjnymi 5088/21 i 5088/15 z wy??czeniem ci?gu komunikacyjnego /drogi wewn?trz terenu/ oraz prawo dzier?awy pomieszczenia na biuro-recepcj?, toalety, natryski i punkt mycia naczy? w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie z przeznaczeniem na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie ?wiadczenia wy??cznie us?ug prowadzenia pola namiotowego w sezonie letnim 2019 r.

DYREKTOR O?RODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OG?ASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzier?aw? na sezon letni 2019 nieruchomo?ci po?o?onej na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie

 

Przedmiotem przetargu jest:

Prawo dzier?awy nieruchomo?ci o powierzchni 2,2000 ha, stanowi?cej dzia?ki oznaczone numerami geodezyjnymi 5088/21 i 5088/15 z wy??czeniem ci?gu komunikacyjnego /drogi wewn?trz terenu/ oraz prawo dzier?awy pomieszczenia na biuro-recepcj?, toalety, natryski i punkt mycia naczy? w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie z przeznaczeniem na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie ?wiadczenia wy??cznie us?ug prowadzenia pola namiotowego w sezonie letnim 2019 r.

 

Cena wywo?awcza wynosi: 60.000 z? netto + nale?ny podatek vat

 

Wadium: 1.800 z?.

Szczegó?owe zasady dzier?awy zosta?y okre?lone i cz??ciowo sprecyzowane w umowie dzier?awy /wzór/.

 

Otwarcie ofert nast?pi w dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie OKSiR w Witkowie przy ul. Jana Paw?a II 3 w sali konferencyjnej / I pi?tro /.

Obecno?? oferentów nie jest obowi?zkowa.

Rozstrzygniecie nast?pi w dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostan? powiadomieni w ci?gu 5 dni od zako?czenia post?powania.

Warunkiem udzia?u w przetargu jest z?o?enie oferty i wp?ata wadium w kasie OKSiR lub na rachunek bankowy OKSiR nr 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001

do dnia sk?adania ofert tj: do godz. 9.00 dnia 5 kwietnia 2019 r.

(Wadium uznaje si? za wniesione, je?eli wp?yn??o w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR)

Oferta powinna zawiera?:

Oferty nale?y z?o?y? w siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Paw?a II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub przes?a? listem poleconym z dopiskiem:

„Przetarg na dzier?aw? nieruchomo?ci w celu prowadzenia pola namiotowego w OW Skorz?cin” na adres: O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Paw?a II 3, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 5 kwietnia 2019r. do godz. 9.00

Wadium wp?acone przez uczestnika przetargu, który wygra? post?powanie zaliczone zostanie na poczet nale?nego czynszu dzier?awy. Pozosta?e wadia zostan? zwrócone niezw?ocznie po zamkni?ciu przetargu, najpó?niej w ci?gu trzech dni.

Wadium oferenta, który wygra? przetarg, a nie przyst?pi do podpisania umowy dzier?awy w terminie 7 dni od zamkni?cia przetargu, b?d? nie wp?aci 60% zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy staje si? w?asno?ci? OKSiR.

Bli?sze informacje o przetargu dost?pne s? w siedzibie OKSiR lub pod numerem tel. 61 477 92 77 w godz. 8.00-15.00.

Przedmiot przetargu mo?na obejrze? po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem OKSiR (61 477-92-77).

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwo?ania przetargu lub jego uniewa?nienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zako?czenia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Za??czniki:

 1. FORMULARZ OFERTY
 2. WZÓR umowy
 3. Mapa (szkic) z zaznaczeniem w kolorze ?ó?tym przedmiotu dzier?awy
 4. Regulamin przetargu

Witkowo, dnia 11 marca 2019 r.

  


Regulamin

nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego na dzier?aw? na sezon letni 2019 nieruchomo?ci po?o?onej na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie


§ 1.

 1. Dzier?awa nieruchomo?ci o powierzchni 2,2000 ha, stanowi?ca dzia?ki oznaczone numerami geodezyjnymi 5088/21 i 5088/15 z wy??czeniem ci?gu komunikacyjnego /drogi wewn?trz terenu/ oraz dzier?aw? pomieszczenia na biuro-recepcj?, toalety, natryski i punkt mycia naczy? w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie z przeznaczeniem na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie ?wiadczenia wy??cznie us?ug prowadzenia pola namiotowego w sezonie letnim 2019 r.
 2. Cena wywo?awcza wynosi: 60.000 z? netto + nale?ny podatek vat
 3. Wadium wynosi: 1.800 z?.
 4. Szczegó?owe zasady dzier?awy zosta?y okre?lone i cz??ciowo sprecyzowane w umowie dzier?awy /wzór/.
 5. Przeniesienie posiadania (wydanie) nabytych w drodze przetargu nieruchomo?ci oraz pomieszcze? nast?pi po dokonaniu wp?aty na konto OKSiR w Witkowie 60% zaoferowanej kwoty netto + nale?ny podatek vat do dnia podpisania umowy, pozosta?e 40% zaoferowanej kwoty netto + nale?ny podatek vat nale?y wp?aci? do 31 lipca 2019r. na konto OKSiR w Witkowie.


§ 2.

 1. Celem przetargu jest wy?onienie dzier?awcy (dzier?awców) na wymienione w og?oszeniu nieruchomo?ci w celu prowadzenia dzia?alno?ci pola namiotowego w obr?bie wyznaczonej nieruchomo?ci b?d?cej przedmiotem przetargu w OW Skorz?cin w okresie od 29.04.2019 r. do 30.09.2019 r.
 2. Wygranie przetargu oznacza nabycie prawa dzier?awy nieruchomo?ci umo?liwiaj?cej prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej zgodnie z wpisem do CEIDG i obowi?zek zawarcia z OKSiR w ci?gu 7 dni od zako?czenia przetargu umowy dzier?awy nieruchomo?ci i pomieszcze? b?d?cej przedmiotem przetargu, na warunkach obowi?zuj?cych na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie.


§ 3.

Warunkiem udzia?u w przetargu jest z?o?enie oferty i wp?ata wadium w kasie OKSiR lub na konto OKSiR nr 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 do dnia sk?adania ofert tj: do godz. 9.00 dnia 5 kwietnia 2019 r.

(Wadium uznaje si? za wniesione, je?eli wp?yn??o w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR Witkowo).

Oferta musi zawiera?:


§ 4.

Oferty nale?y z?o?y? w siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Paw?a II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub przes?a? listem poleconym z dopiskiem:

„Przetarg pod us?ug? prowadzenia pola namiotowego w OW Skorz?cin”,

na adres: O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Paw?a II 3, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 do godz. 9.00


§ 5.

 1. Otwarcie ofert nast?pi komisyjnie w dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00.
 2. Obecno?? oferentów nie jest obowi?zkowa.
 3. Rozstrzygni?cie nast?pi w dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostan? powiadomieni w ci?gu 5 dni od zamkni?cia przetargu.


§ 6.

 1. Wadium wp?acone przez oferenta, który wygra? przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa dzier?awy (nale?nego czynszu - pierwszej raty 60% zaoferowanej kwoty).
 2. Wadia oferentów, których oferty nie zosta?y wybrane zostan? zwrócone niezw?ocznie, najpó?niej w ci?gu 3 dni od og?oszenia wyniku przetargu na konto bankowe wskazane w ofercie.
 3. Wadium oferenta, który wygra? przetarg, a nie przyst?pi do podpisania umowy dzier?awy w wyznaczonym terminie, b?d? nie wp?aci zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na rzecz OKSiR.


§ 7.

 1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwy?sz? cen? (warto?? czynszu) na dzier?aw? nieruchomo?ci i pomieszcze? obj?tych przedmiotem przetargu.
 2. Oferty cenowe poni?ej ceny wywo?awczej nie b?d? rozpatrywane.
 3. W przypadku z?o?enia dwóch jednakowych ofert Komisja przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy z?o?yli te oferty.


§ 8.

Komisja przetargowa ma prawo odrzuci? ofert? je?eli:

 1. zosta?a z?o?ona po wyznaczonym terminie
 2. nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w § 3 regulaminu lub s? one niekompletne, nieczytelne lub budz? inne w?tpliwo?ci, za? z?o?enie wyja?nie? mog?oby prowadzi? do uznania jej za now? ofert?.


§ 9.

Organizator zastrzega sobie prawo odwo?ania przetargu lub jego uniewa?nienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zako?czenia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Witkowo, dnia 11 marca 2019 r.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »