Aktualności arrow Przetargi arrow PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY Drukuj Poleć znajomemu
11.03.2019.

DYREKTOR OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzierżawę na sezon letni 2019 nieruchomości położonej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

 

Przedmiotem przetargu jest:

Prawo dzierżawy nieruchomości o powierzchni 2,2000 ha, stanowiącej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 5088/21 i 5088/15 z wyłączeniem ciągu komunikacyjnego /drogi wewnątrz terenu/ oraz prawo dzierżawy pomieszczenia na biuro-recepcję, toalety, natryski i punkt mycia naczyń w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia wyłącznie usług prowadzenia pola namiotowego w sezonie letnim 2019 r.

DYREKTOR OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzierżawę na sezon letni 2019 nieruchomości położonej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

 

Przedmiotem przetargu jest:

Prawo dzierżawy nieruchomości o powierzchni 2,2000 ha, stanowiącej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 5088/21 i 5088/15 z wyłączeniem ciągu komunikacyjnego /drogi wewnątrz terenu/ oraz prawo dzierżawy pomieszczenia na biuro-recepcję, toalety, natryski i punkt mycia naczyń w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia wyłącznie usług prowadzenia pola namiotowego w sezonie letnim 2019 r.

 

Cena wywoławcza wynosi: 60.000 zł netto + należny podatek vat

 

Wadium: 1.800 zł.

Szczegółowe zasady dzierżawy zostały określone i częściowo sprecyzowane w umowie dzierżawy /wzór/.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie OKSiR w Witkowie przy ul. Jana Pawła II 3 w sali konferencyjnej / I piętro /.

Obecność oferentów nie jest obowiązkowa.

Rozstrzygniecie nastąpi w dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 5 dni od zakończenia postępowania.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w kasie OKSiR lub na rachunek bankowy OKSiR nr 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001

do dnia składania ofert tj: do godz. 9.00 dnia 5 kwietnia 2019 r.

(Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR)

Oferta powinna zawierać:

Oferty należy złożyć w siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub przesłać listem poleconym z dopiskiem:

„Przetarg na dzierżawę nieruchomości w celu prowadzenia pola namiotowego w OW Skorzęcin” na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 5 kwietnia 2019r. do godz. 9.00

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał postępowanie zaliczone zostanie na poczet należnego czynszu dzierżawy. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg, a nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu, bądź nie wpłaci 60% zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy staje się własnością OKSiR.

Bliższe informacje o przetargu dostępne są w siedzibie OKSiR lub pod numerem tel. 61 477 92 77 w godz. 8.00-15.00.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem OKSiR (61 477-92-77).

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zakończenia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załączniki:

 1. FORMULARZ OFERTY
 2. WZÓR umowy
 3. Mapa (szkic) z zaznaczeniem w kolorze żółtym przedmiotu dzierżawy
 4. Regulamin przetargu

Witkowo, dnia 11 marca 2019 r.

  


Regulamin

nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego na dzierżawę na sezon letni 2019 nieruchomości położonej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie


§ 1.

 1. Dzierżawa nieruchomości o powierzchni 2,2000 ha, stanowiąca działki oznaczone numerami geodezyjnymi 5088/21 i 5088/15 z wyłączeniem ciągu komunikacyjnego /drogi wewnątrz terenu/ oraz dzierżawę pomieszczenia na biuro-recepcję, toalety, natryski i punkt mycia naczyń w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia wyłącznie usług prowadzenia pola namiotowego w sezonie letnim 2019 r.
 2. Cena wywoławcza wynosi: 60.000 zł netto + należny podatek vat
 3. Wadium wynosi: 1.800 zł.
 4. Szczegółowe zasady dzierżawy zostały określone i częściowo sprecyzowane w umowie dzierżawy /wzór/.
 5. Przeniesienie posiadania (wydanie) nabytych w drodze przetargu nieruchomości oraz pomieszczeń nastąpi po dokonaniu wpłaty na konto OKSiR w Witkowie 60% zaoferowanej kwoty netto + należny podatek vat do dnia podpisania umowy, pozostałe 40% zaoferowanej kwoty netto + należny podatek vat należy wpłacić do 31 lipca 2019r. na konto OKSiR w Witkowie.


§ 2.

 1. Celem przetargu jest wyłonienie dzierżawcy (dzierżawców) na wymienione w ogłoszeniu nieruchomości w celu prowadzenia działalności pola namiotowego w obrębie wyznaczonej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w OW Skorzęcin w okresie od 29.04.2019 r. do 30.09.2019 r.
 2. Wygranie przetargu oznacza nabycie prawa dzierżawy nieruchomości umożliwiającej prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z wpisem do CEIDG i obowiązek zawarcia z OKSiR w ciągu 7 dni od zakończenia przetargu umowy dzierżawy nieruchomości i pomieszczeń będącej przedmiotem przetargu, na warunkach obowiązujących na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.


§ 3.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w kasie OKSiR lub na konto OKSiR nr 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 do dnia składania ofert tj: do godz. 9.00 dnia 5 kwietnia 2019 r.

(Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR Witkowo).

Oferta musi zawierać:


§ 4.

Oferty należy złożyć w siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub przesłać listem poleconym z dopiskiem:

„Przetarg pod usługę prowadzenia pola namiotowego w OW Skorzęcin”,

na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 do godz. 9.00


§ 5.

 1. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00.
 2. Obecność oferentów nie jest obowiązkowa.
 3. Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 5 dni od zamknięcia przetargu.


§ 6.

 1. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa dzierżawy (należnego czynszu - pierwszej raty 60% zaoferowanej kwoty).
 2. Wadia oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyniku przetargu na konto bankowe wskazane w ofercie.
 3. Wadium oferenta, który wygrał przetarg, a nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie, bądź nie wpłaci zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na rzecz OKSiR.


§ 7.

 1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę (wartość czynszu) na dzierżawę nieruchomości i pomieszczeń objętych przedmiotem przetargu.
 2. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 3. W przypadku złożenia dwóch jednakowych ofert Komisja przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty.


§ 8.

Komisja przetargowa ma prawo odrzucić ofertę jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie
 2. nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w § 3 regulaminu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.


§ 9.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zakończenia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Witkowo, dnia 11 marca 2019 r.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »