O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Go?cie na stronie

Licznik odwiedzin

3519887 Odwiedzających
Otwarte Mistrzostwa Polski Jachtów ?aglowych RC Drukuj Poleć znajomemu
02.09.2008.
Image Starostwo Powiatowe w Gnie?nie, Urz?d Gminy i Miasta w Witkowie, Gminny Klub Modelarski „Sokó?” Witkowo, Biuro Wielkopolskiego Zarz?du LOK w Poznaniu zapraszaj? 13-14 wrze?nia 2008 r. na Otwarte Mistrzostwa Polski Jachtów ?aglowych RC w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie.
Czytaj całość
 
Turniej Rugby Drukuj Poleć znajomemu
22.08.2008.
Klub Sportowy Tytan Gniezno wraz z OKSiR w Witkowie zaprasza na pierwszy turniej rugby na pla?y w Powiecie Gnie?nie?skim - Beach-Rugby Skorz?cin 2008. W turnieju mi?dzy innymi we?mie udzia? Posnania Pozna?, Tytan Gniezno i Sparta Jarocin. Wszystkich sympatyków rugby oraz ciekawej zabawy serdecznie zapraszamy. Start 24 sierpnia o godzinie 11:00 na pla?y w Skorz?cinie.
 
Podzielili si? krwi? Drukuj Poleć znajomemu
20.08.2008.

„Krew darem ?ycia” - pod takim has?em Zarz?d Rejonowy PCK wraz z Klubem Honorowych Dawców Krwi w Gnie?nie w sobot?, 9 sierpnia zorganizowa? akcj? poboru krwi w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie, gdzie zosta? podstawiony autokar z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.  Puchar dla dawcy, który w tym dniu odda? krew, i w sumie mia? najwi?cej oddanych litrów krwi w swoim ?yciu ufundowa? W?odzimierz Pilarczyk, prezes Zarz?du Rejonowego PCK w Gnie?nie. Sponsorem akcji by?a tak?e firma Cerffur, która ufundowa?a s?odki upominek. Organizatorzy akcji zaznaczaj?, ?e lato jest czasem, kiedy krew jest szczególnie potrzebna m.in. ze wzgl?du na du?o wypadków. W takich przypadkach ?ycie cz?sto ratuje krew, któr? trzeba przetoczy? poszkodowanym. Oddanie krwi jest tak?e okazj? do jej przebadania, a wyniki mo?na odebra? w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu ul. Marceli?ska. Akces do wzi?cia udzia?u w akcji zadeklarowa?o 50 osób, z tego tylko 34 osoby zosta?y zakwalifikowane do oddania krwi. Razem oddano 15.300 ml. krwi. Puchar Zenonowi Wasiakowi wr?czy? Stanis?aw Król, wiceprezes Zarz?du rejonowego PCK. - Dzi?kujemy wszystkim, którzy w??czyli si? do akcji. Szczególne podzi?kowania nale?? si? tak?e Marianowi Gadzi?skiemu, zast?pcy burmistrza gminy i miasta Witkowo za osobiste wsparcie i udost?pnienie terenu, firmie Cerffur za dodatkow? s?odk? niespodziank? oraz kierownictwu O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie - podkre?li? S. Król. „Krew darem ?ycia” - pod takim has?em Zarz?d Rejonowy PCK wraz z Klubem Honorowych Dawców Krwi w Gnie?nie w sobot?, 9 sierpnia zorganizowa? akcj? poboru krwi w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie, gdzie zosta? podstawiony autokar z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Puchar dla dawcy, który w tym dniu odda? krew, i w sumie mia? najwi?cej oddanych litrów krwi w swoim ?yciu ufundowa? W?odzimierz Pilarczyk, prezes Zarz?du Rejonowego PCK w Gnie?nie. Sponsorem akcji by?a tak?e firma Cerffur, która ufundowa?a s?odki upominek.

Czytaj całość
 
VIII Mistrzostwa Wielkopolski w Pla?owej Pi?ce No?nej Drukuj Poleć znajomemu
04.08.2008.
16 i 17 sierpnia w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie odb?d? si? Mistrzostwa Wielkopolski w Beach Soccer. Patronat honorowy nad t? imprez? obj?? prezydent miasta Gniezna Jacek Kowalski. Tegoroczna ods?ona imprezy przynosi wiele zmian w samym systemie rozgrywek (max. 16 zespo?ów), jaki i rozmiarach boiska (27mx 36m) oraz bramek (2,20x 5,00m).
Czytaj całość
 
Puchar Polski Strong Man Drukuj Poleć znajomemu
02.07.2008.
 Ireneusz Kura?, Artur Zieleniecki, Gabriel Kowalski, Grzegorz Peksa, Artur Patyk, Tyberiusz Kowalczyk, Aneta Florczyk - wielokrotna Mistrzyni ?wiata i Europy w zawodach "Strong Women", do tej pory niepokonana najsilniejsza kobieta ?wiata (ostatnio bra?a udzia? w telewizyjnym show - "Gwiazdy ta?cz? na lodzie"), uczestniczyli w sobot? 21 czerwca w zawodach Pucharu Polski Strong Man w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie. Rywalizacja si?aczy by?a jednocze?nie otwarciem sezonu letniego.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 141 - 145 z 145