III Turniej Pla?owej Pi?ki Siatkowej
04.07.2011.
O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zaprasza do udzia?u w III Turnieju Pla?owej Pi?ki Siatkowej. Turniej rozegrany zostanie na pla?y w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie 10 lipca 2011 od godziny 10.00. Zapisy przyjmowane s? do 8 lipca do godziny 18.0 pod nr 61 477 02 77 lub Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Regulamin turnieju www.oksir.witkowo.pl

 

REGULAMIN

III TURNIEJU SIATKÓWKI PLA?OWEJ

SKORZ?CIN 2011

ORGANIZATOR
O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie
Miejsce turnieju – pla?a w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie

Cele turnieju
- popularyzacja siatkówki pla?owej
- aktywne sp?dzenie czasu wolnego

Terminarz turniejów
- 10 lipca (niedziela) godzina 10.00

Zasady uczestnictwa:
Zawodnicy i zawodniczki bior? udzia? w turnieju na w?asn? odpowiedzialno??. Zawodnicy i zawodniczki nie mog? mie? przeciwwskaza? lekarskich do udzia?u w rozgrywkach. Uczestnictwo w turnieju odbywa si? na zasadzie w?asnego ubezpieczenia zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za przypadki losowe mog?ce mie? miejsce podczas rozgrywania turnieju.
W turnieju mog? bra? udzia? osoby powy?ej 16 roku ?ycia
W turnieju uczestnicz? dru?yny 2 – osobowe
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie op?aty startowej w wysoko?ci 20 z?
od pary do godziny 9.45 w dniu turnieju
Zg?oszenie do udzia?u w turnieju 8 lipca do godziny 18.00
- mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
- lub przed turniejem

Zasady rozgrywek
- system rozgrywek zostanie okre?lony w zale?no?ci od ilo?ci zg?oszonych par
- obowi?zuj? przepisy w siatkówk? pla?ow?

Nagrody
Organizator przewiduje puchary dla pierwszych trzech par.

Postanowienia ko?cowe
Ka?dy zawodnik zobowi?zany jest do zapoznania si? z regulaminem
Zawodnicy przygotowuj? si? do rozgrywek poza wydzielonymi boiskami

FORMULARZ ZG?OSZENIOWY (pdf)