IV Turniej Pla?owej Pi?ki Siatkowej
01.08.2011.

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji  w Witkowie zaprasza do udzia?u w IV Turnieju Pla?owej Pi?ki Siatkowej. Turniej rozegrany zostanie w niedziel? 7 sierpnia  od godziny  10.00 w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie. Zapisy oraz bli?sze informacje pod nr 61 477 02 77. Regulamin www.oksir.witkowo.pl

REGULAMIN

IV TURNIEJU SIATKÓWKI PLA?OWEJ

SKORZ?CIN 2011

ORGANIZATOR
O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie
Miejsce turnieju – pla?a w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie

Cele turnieju
- popularyzacja siatkówki pla?owej
- aktywne sp?dzenie czasu wolnego

Terminarz turniejów
- 7 sierpnia godzina 10.00

Zasady uczestnictwa:
Zawodnicy i zawodniczki bior? udzia? w turnieju na w?asn? odpowiedzialno??. Zawodnicy i zawodniczki nie mog? mie? przeciwwskaza? lekarskich do udzia?u w rozgrywkach. Uczestnictwo w turnieju odbywa si? na zasadzie w?asnego ubezpieczenia zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za przypadki losowe mog?ce mie? miejsce podczas rozgrywania turnieju.
W turnieju mog? bra? udzia? osoby powy?ej 16 roku ?ycia
W turnieju uczestnicz? dru?yny 2 – osobowe
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie op?aty startowej w wysoko?ci 20 z? od pary do godziny 9.45 w dniu turnieju
- mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
- lub przed turniejem

Zasady rozgrywek
- system rozgrywek zostanie okre?lony w zale?no?ci od ilo?ci zg?oszonych par
- obowi?zuj? przepisy w siatkówk? pla?ow?

Nagrody
Organizator przewiduje puchary dla pierwszych trzech par.

Postanowienia ko?cowe
Ka?dy zawodnik zobowi?zany jest do zapoznania si? z regulaminem
Zawodnicy przygotowuj? si? do rozgrywek poza wydzielonymi boiskami

FORMULARZ ZG?OSZENIOWY (pdf)