"Modernizacja Roku 2011" G?osuj na Skorz?cin
21.06.2012.

Szanowni Pa?stwo!

W 2012 r. Gmina Witkowo przyst?pi?a do Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2011” W ramach XVI Edycji Konkursu zg?oszono zako?czon? w 2011 r. inwestycj? zwi?zan? z rewitalizacj? O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie, zrealizowan? w ramach Projektu pt. „Zwi?kszenie atrakcyjno?ci turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizacj? O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie - II etap.” Zadanie by?o wspó?finansowane przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI „Turystyka i ?rodowisko kulturowe” Dzia?ania 6.1 „Turystyka”, Schematu I „Infrastruktura turystyczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zg?oszony obiekt uzyska? prawo udzia?u w Finale Konkursu w kategorii „Sport i rekreacja.” W tegorocznej edycji organizatorzy ustanowili specjaln? nagrod? dla najlepszej modernizacji wykonanej w 2011 r., wybranej w powszechnym g?osowaniu.

W zwi?zku z tym gor?co zach?cam mieszka?ców i mi?o?ników Gminy Witkowo do wzi?cia udzia?u w Plebiscycie i oddania swojego g?osu na zg?oszon? przez Gmin? Witkowo inwestycj? w zak?adce „Oddaj swój g?os na najlepsze modernizacje” w kategorii „Sport i rekreacja” na stronie www.modernizacjaroku.pl/plebiscyt.

W?ród g?osuj?cych organizatorzy Konkursu rozlosuj? zaproszenia na uroczyst? gal? na Zamku Królewskim w Warszawie po??czon? z rozdaniem nagród w Konkursie „Modernizacja Roku 2011.” Liczy si? ka?dy oddany g?os.

 

Zast?pca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
Marian Gadzi?ski