IV Turniej Pla?owej Pi?ki Siatkowej - Skorz?cin 2012
11.07.2012.

IV Turniej Pla?owej Pi?ki Siatkowej - Skorz?cin 2012O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zaprasza do udzia?u w turnieju pla?owej pi?ki siatkowej, który rozegrany zostanie w niedziel? 15 lipca od godziny 10.00 na pla?y w Skorz?cinie. Zapisy przyjmowane s? do godziny 18.00 14 lipca. Wpisowe wynosi 10 z? od uczestnika.

REGULAMIN

OTWARTEGO TURNIEJU PI?KI SIATKOWEJ PLA?OWEJ

SKORZ?CIN 15 LIPCA 2012

1. Organizator : O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

2. Cel zawodów: popularyzacja pi?ki siatkowej pla?owej, aktywny wypoczynek

3. Termin i miejsce turnieju : 15 lipca 2012 pla?a w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie. Pocz?tek godzina 10.00

4. Warunki uczestnictwa:

• Dru?yna sk?ada si? z 2 zawodników

• Ka?dy zawodnik dopuszczony do uczestnictwa w turnieju musi posiada? za?wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza? do udzia?u w turnieju lub musi z?o?y? w?asnor?czne podpisane o?wiadczenie o zdolno?ci do udzia?u w nich

• Ka?dy z zawodników bior?cych udzia? w zawodach ma obowi?zek zapoznania si? z niniejszym regulaminem potwierdzaj?c to w formie pisemnej

5. System rozgrywek ustalony zostanie przez Organizatora w dniu zawodów, w zale?no?ci od liczby zg?oszonych dru?yn

6. Warunki techniczne : mecze odbywa? b?d? si? równolegle na 2 boiskach

7. Przepisy gry : obowi?zuj? przepisy PZPS

8. Sprawy finansowe: wpisowe wynosi 20 z? od dru?yny i wp?acane jest do godziny 9.45 w dniu zawodów

9. Nagrody:  I, II , III miejsce pami?tkowe puchary, medale, dyplomy oraz nagrody niespodzianki

10. Sprawy ko?cowe:

* organizator zapewnia boiska oraz pi?ki do rozegrania meczów

* organizator nie zapewnia pi?ek do rozgrzewki

* organizator zabezpiecza pomoc medyczn?

* za zaistnia?e wypadki niezawinione przez Organizatora, Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci

Za pozostawione bez opieki rzeczy i materia?y lub zaginione Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci.