Podzielili si? krwi?
20.08.2008.

„Krew darem ?ycia” - pod takim has?em Zarz?d Rejonowy PCK wraz z Klubem Honorowych Dawców Krwi w Gnie?nie w sobot?, 9 sierpnia zorganizowa? akcj? poboru krwi w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie, gdzie zosta? podstawiony autokar z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

 „Podzielili” si? krwi?

Puchar dla dawcy, który w tym dniu odda? krew, i w sumie mia? najwi?cej oddanych litrów krwi w swoim ?yciu ufundowa? W?odzimierz Pilarczyk, prezes Zarz?du Rejonowego PCK w Gnie?nie. Sponsorem akcji by?a tak?e firma Cerffur, która ufundowa?a s?odki upominek. Organizatorzy akcji zaznaczaj?, ?e lato jest czasem, kiedy krew jest szczególnie potrzebna m.in. ze wzgl?du na du?o wypadków.

„Podzielili” si? krwi?

W takich przypadkach ?ycie cz?sto ratuje krew, któr? trzeba przetoczy? poszkodowanym. Oddanie krwi jest tak?e okazj? do jej przebadania, a wyniki mo?na odebra? w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu ul. Marceli?ska. Akces do wzi?cia udzia?u w akcji zadeklarowa?o 50 osób, z tego tylko 34 osoby zosta?y zakwalifikowane do oddania krwi.

„Podzielili” si? krwi?

Razem oddano 15.300 ml. krwi. Puchar Zenonowi Wasiakowi wr?czy? Stanis?aw Król, wiceprezes Zarz?du rejonowego PCK. - Dzi?kujemy wszystkim, którzy w??czyli si? do akcji. Szczególne podzi?kowania nale?? si? tak?e Marianowi Gadzi?skiemu, zast?pcy burmistrza gminy i miasta Witkowo za osobiste wsparcie i udost?pnienie terenu, firmie Cerffur za dodatkow? s?odk? niespodziank? oraz kierownictwu O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie - podkre?li? S. Król.

„Podzielili” si? krwi?