V Turniej Pla?owej Pi?ki Siatkowej
05.07.2013.

V Turniej Pla?owej Pi?ki SiatkowejO?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

ZAPRASZA 13 LIPCA 2013r.

od godziny 10.00 do udzia?u w V Turnieju Pla?owej Pi?ki Siatkowej.

Turniej rozegrany zostanie na zachodniej cz??ci pla?y w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie

REGULAMIN

OTWARTEGO TURNIEJU PI?KI SIATKOWEJ PLA?OWEJ

SKORZ?CIN 13 LIPCA 2013

1. Organizator : O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

2. Cel zawodów: popularyzacja pi?ki siatkowej pla?owej, aktywny wypoczynek

3. Termin i miejsce turnieju : 13 lipca 2013 pla?a w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie. Pocz?tek godzina 10.00

4. Warunki uczestnictwa:

  •  Dru?yna sk?ada si? z 2 zawodników
  • Ka?dy zawodnik dopuszczony do uczestnictwa w turnieju musi posiada? za?wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza? do udzia?u w turnieju lub musi z?o?y? w?asnor?czne podpisane o?wiadczenie o zdolno?ci do udzia?u w nich
  • Ka?dy z zawodników bior?cych udzia? w zawodach ma obowi?zek zapoznania si? z niniejszym regulaminem potwierdzaj?c to w formie pisemnej

5. System rozgrywek ustalony zostanie przez Organizatora w dniu zawodów, w zale?no?ci od liczby zg?oszonych dru?yn

6. Warunki techniczne : mecze odbywa? b?d? si? równolegle na 2 boiskach

7. Przepisy gry : obowi?zuj? przepisy PZPS

8. Sprawy finansowe: wpisowe wynosi 20 z? od dru?yny i wp?acane jest do godziny 9.45 w dniu zawodów

9. Nagrody: I, II , III miejsce pami?tkowe medale, dyplomy oraz nagrody niespodzianki

10. Sprawy ko?cowe:

  • organizator zapewnia boiska oraz pi?ki do rozegrania meczów
  • organizator nie zapewnia pi?ek do rozgrzewki
  • organizator zabezpiecza pomoc medyczn?
  • za zaistnia?e wypadki niezawinione przez Organizatora, Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci

Za pozostawione bez opieki rzeczy i materia?y lub zaginione Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci.