V Mi?dzynarodowe Spotkania M?odych Wokalistów zako?czone
13.07.2013.
O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie w okresie od 2 - 7 lipca by? organizatorem spotka? m?odych wokalistów w których uczestniczy?y cztery dziewczyny z miasta Uma? na Ukrainie, dwie przedstawicielki Gminy Witkowo oraz przedstawiciel powiatu wrzesi?skiego. Spotkania w g?ównej mierze mia?y charakter intergracyjno - warsztatowy. Dorobek muzyczny m?odzi wykonawcy zaprezentowali publiczno?ci podczas czterech koncertów na letniej scenie plenerowej w Skorz?cinie.