Warsztaty Artystyczne Dzieci?cych i M?odzie?owych Zespo?ów Tanecznych
11.09.2008.

Przez siedem dni zespo?y taneczne z Wielkopolski: „Zderzenie” z Rumi, „Ma?oretki” z Rychwa?a, uczniowie z Gimnazjum w Rychwale, „Ta?cz?ce urwisy” z Sarbic, „Ma?y babiak” z Babiaka, „Miel?yniacy” z Miel?yna i wychowankowie ze Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego z Rychwa?a oraz zespó? reprezentujacy Ukrain? uczestniczy?y w Warsztatach Artystycznych Dzieci?cych i M?odzie?owych Zespo?ów Tanecznych w Skorz?cinie.

Image

Warsztaty taneczne organizowane s? od dwunastu lat, a lekcje ta?ca prowadz? znani, nie tylko w Polsce instruktorzy: Dariusz Skrzydlewski i Norbert Pó?niewski oraz choreograf Jan ?osakiewicz (Dariusz ta?czy? par? lat w Zespole Pie?ni i Ta?ca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”).

Image

W tegorocznych warsztatach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Koninie, którego g?ównym koordynatorem  jest Danuta Plucinska, uczestniczy?o oko?o stu uczniów ze szkó? podstawowych i gimnazjalnych. Z Ukrainy przyjecha?a jedenastoosobowa grupa dzieci (w wieku od 10 do 12 lat) z opiekunami: Lesi? Sirota, Swiet?an? Woronow i W?adimirem Woronow. - G?ównym za?o?eniem organizowania warsztatów jest przede wszystkim przekazywanie tradycji polskich w formie ta?ców ludowych.

 Image

Poprzez taniec m?odzie? uczy si? historii kraju i narodu - podkre?li?a Danuta Pluci?ska. - Na co dzie? prowadz? zaj?cia ze stuosobowym zespo?em ta?ca „Promyki” w Wieluszewie, ko?o Warszawy. Nasz zespó? osi?ga du?e sukcesy, je?dzimy na turnieje ta?ców polskich, mamy mistrzów i wicemistrzów Polski u siebie. Ponadto je?dzimy na festiwale mi?dzynarodowe i folklorystyczne. Dwa lata temu w Bu?garii zdobyli?my Grand Prix festiwalu, rok temu uczestniczyli?my w festiwalu w Turcji, natomiast w tym roku odbyli?my trzytygodniowe tourne po W?oszech. Poprzez udzia? w tych warsztatach uczestnicy ucz? si? mi?dzy innymi ta?ców narodowych. Zdajemy sobie jednak spraw?, ?e jest wielki bum na ta?ce towarzyskie, a dzieci s? pod ich wp?ywem. Staramy si? to zmieni? i przekazywa? m?odym ludziom, ?e w osiemnastym i dziewi?tnastym wieku nasze ta?ce narodowe by?y ta?cami towarzyskimi, które ta?czy?o si? na wielkich balach.

 Image

Oprócz tego ?wiczymy tak?e ró?ne techniki ta?ca - powiedzia? Dariusz Pó?niewski. ?wicz?c? m?odzie? odwiedzili sponsorzy: m.in. wicestarosta powiatu koni?skiego, przedstawiciele Jednostki Wojskowej w Powidzu, burmistrz Witkowa i Rychwa?a oraz przewodnicz?cy Rady Miejskiej w Witkowie. Organizatorzy zapewnili dzieciom dodatkowe atrakcje, m.in. wyjazd na wycieczk? do Powidza i Gniezna.

Image