Pole namiotowe
05.04.2016.
O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie informuje, ?e w roku 2016 pole namiotowe w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie czynne b?dzie w nast?puj?cych terminach:
od 29 kwietnia do 3 maja  oraz od 25 maja do 04 wrze?nia .
Istnieje mo?liwo??  rezerwacji miejsc na polu namiotowym dla grup zorganizowanych (powy?ej 50 osób) w innych ni? wymienione terminy. Zapraszamy.
Bli?sze informacje pod nr tel 668 715 254