Op?aty za wst?p i korzystanie z O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie
16.06.2017.

ZARZ?DZENIE NR 48/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 02 czerwca 2020 r.

w sprawie: ustalenia op?at za wst?p i korzystanie z O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713/, w zwi?zku z § 1 uchwa?y Nr V/58/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo ustalania op?at i cen za korzystanie z obiektów i urz?dze? w O?rodku Wypoczynkowym Skorz?cin zarz?dza si?, co nast?puje:

§ 1.

1. Ustala si? nast?puj?ce op?aty za wst?p na teren O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie, z zastrze?eniem ust 5.

1/ za jednodniowy wst?p motocyklem i motorowerem 5,00 z?
2/za jednodniowy wst?p pojazdem wielo?ladowym od poniedzia?ku do czwartku 10,00 z?
3/ za jednodniowy wst?p pojazdem wielo?ladowym od pi?tku do niedziel 15,00 z?
4/ tygodniowa za wst?p pojazdem wielo?ladowym 65,00 z?
5/ dwutygodniowa za wst?p pojazdem wielo?ladowym 100,00 z?
6/ ca?osezonowa za wst?p pojazdem wielo?ladowym 200,00 z?
7/ ca?osezonowa za wst?p pojazdem wielo?ladowym (aktywacja posiadanego karnety) 190,00 z?
8/ ca?osezonowa dla mieszka?ców Gminy i Miasta Witkowo 50,00 z?
9/ ca?osezonowa dla mieszka?ców GiM Witkowo (aktywacja posiadanego karnetu) 40,00 z?
10/ duplikat karty wst?pu 15,00 z?

2. Dzier?awcy gruntów na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie wst?p na teren O?rodka maj? zapewniony na podstawie karnetów w ramach p?aconego czynszu. Za dodatkowy karnet ca?osezonowy op?acaj? op?at? okre?lon? w § 1 ust.1 pkt 6 lub pkt 7

3. Op?aty wymienione w § 1 ust.1 pkt 1 - 9 ulegaj? obni?eniu o 50%, je?li pojazd nale?y do osoby niepe?nosprawnej, która oka?e si? dokumentem potwierdzaj?cym t? okoliczno??.

4. W przypadku braku potwierdzenia wjazdu na teren O?rodka Wypoczynkowego, ustala si? op?at? w wysoko?ci 120,00 z?. Op?ata jest niezale?na od obowi?zku op?at obowi?zuj?cych zgodnie z § 1.

5. Pobyt na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cin do 1,5 h jest bezp?atny.

§ 2.

1. Op?aty okre?lone § 1 ust.1 pkt 1 - 3 dokonuje si? w bezobs?ugowych automatach p?atniczych znajduj?cych si? na terenie O?rodka Wypoczynkowego.

2. Op?aty okre?lone § 1 ust.1 pkt 4 – 10 i ust.4 dokonuje si? u osoby obs?uguj?cej automaty p?atnicze w recepcji przy bramie wjazdowej na teren O?rodka Wypoczynkowego.

3. Osoby wymienione w § 1 ust.2 i ust.3 dokonuj? op?aty u osoby obs?uguj?cej automaty p?atnicze w recepcji przy bramie wjazdowej na teren O?rodka Wypoczynkowego.

§ 3.

1. Ustala si? op?at? w wysoko?ci 5.000,00 z? netto + obowi?zuj?cy podatek VAT w sezonie letnim 2020 r. za korzystanie za zgod? Zarz?dcy z ci?gów pieszo - jezdnych na terenie O?rodka w celach prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej.(np. wypo?yczalnia rowerów nap?dzanych si?? mi??ni).

2. Op?aty wymienionej w ust. 1 dokonuje si? u Zarz?dcy O?rodka Wypoczynkowego.

§ 4.

1. Ustala si? op?at? w wysoko?ci 1928,30 z? netto + obowi?zuj?cy podatek VAT w sezonie letnim 2020 r.za korzystanie za zgod? Burmistrza z pla?y w celu prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie wypo?yczalni sprz?tu wodnego.

2. Op?aty wymienionej w ust. 1 dokonuje si? na podstawie zawartej umowy dzier?awy gruntu z Gmin? i Miastem Witkowo na warunkach okre?lonych w umowie.

§ 5.

Ustala si? op?aty za ustawienie namiotu lub zarejestrowanej przyczepy campingowej do 4,2 metrów d?ugo?ci na terenie posiadanym przez dzier?awców, najemców:

1. ustawienie namiotu - 30 z? za dob?,

2. ustawienie przyczepy campingowej - 50 z? za dob?.

§ 6.

1. Ustala si? op?aty za korzystanie z obiektów i urz?dze? w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie:

1/ z domu wczasowego w administracji OKSiR w Witkowie,
2/ z domków letniskowych w administracji OKSiR w Witkowie,

§ 7.

1.Stawki op?at o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 wynosz?:

1/ pokój 4-5 osobowy z ?azienk? i aneksem kuchennym na pi?trze – 200 z? za dob?,
2/ pokoju 2-4 osobowy z aneksem kuchennym i ?azienk? na parterze – 170 z? za dob?,
3/ pokój 2-osobowy z ?azienk? na pi?trze 120 z? za dob?.

2. Przy umowie ca?osezonowej istnieje mo?liwo?? dokonania op?aty z 20% upustem.

§ 8.

1.Stawki op?at o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 wynosz?:

1/ domek 3-4 osobowy z aneksem kuchennym i ?azienk? 125 z? za dob?.

2. Przy umowie ca?osezonowej istnieje mo?liwo?? dokonania op?aty z 20% upustem.

§ 9.

Poboru op?at wymienionych w § 5,§ 7, § 8 dokonuje Zarz?dca O?rodka Wypoczynkowego.

§ 10.

Traci moc zarz?dzenie nr 75/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia op?at za wst?p i korzystanie z O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie

§ 11.

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Marian Gadzi?ski