Klauzula informacyjna
06.09.2018.

W zwi?zku z realizacj? wymogów Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przys?uguj?cych Pani/Panu prawach z tym zwi?zanych.
Poni?sze zasady stosuje si? pocz?wszy od 25 maja 2018 roku.

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? w celu realizacji zada? i nie b?d? udost?pniane innym odbiorcom,

4) podstaw? przetwarzania Pani/Pana danych osobowych s? obowi?zuj?ce przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.

5) podanie danych jest niezb?dne do realizacji zada? Osrodka, w przypadku niepodania danych niemo?liwe jest zawarcie umowy,

6) W zwi?zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przys?uguj? Pani/Panu nast?puj?ce uprawnienia:

• prawo dost?pu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

• prawo do ??dania sprostowania (poprawiania) danych,

• prawo do ??dania usuni?cia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

o dane nie s? ju? niezb?dne do celów, dla których by?y zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

o osoba, której dane dotycz?, wnios?a sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

o osoba, której dane dotycz? wycofa?a zgod? na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstaw? przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

o dane osobowe przetwarzane s? niezgodnie z prawem,

o dane osobowe musz? by? usuni?te w celu wywi?zania si? z obowi?zku wynikaj?cego z przepisów prawa;

• prawo do ??dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

o osoba, której dane dotycz? kwestionuje prawid?owo?? danych osobowych,

o przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotycz?, sprzeciwia si? usuni?ciu danych, ??daj?c w zamian ich ograniczenia,

o Administrator nie potrzebuje ju? danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotycz?, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszcze?;

• prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy ??cznie spe?nione s? nast?puj?ce przes?anki:

o przetwarzanie danych odbywa si? na podstawie umowy zawartej z osob?, której dane dotycz? lub na podstawie zgody wyra?onej przez t? osob?,

o przetwarzanie odbywa si? w sposób zautomatyzowany;

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy ??cznie spe?nione s? nast?puj?ce przes?anki:

o zaistniej? przyczyny zwi?zane z Pani/Pana szczególn? sytuacj?, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w?adzy publicznej przez Administratora,

o przetwarzanie jest niezb?dne do celów wynikaj?cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stron? trzeci?, z wyj?tkiem sytuacji, w których nadrz?dny charakter wobec tych interesów maj? interesy lub podstawowe prawa i wolno?ci osoby, której dane dotycz?, wymagaj?ce ochrony danych osobowych, w szczególno?ci gdy osoba, której dane dotycz? jest dzieckiem.

7) Pani/Pana dane mog? by? przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie b?d? profilowane.

8) Pani/Pana dane osobowe b?d? przechowywane przez okres niezb?dny do realizacji celów okre?lonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi?zuj?cego prawa.

Inspektor Danych Osobowych
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć