WA?NA INFORMACJA DOTYCZ?CA WYPE?NIANIA WNIOSKÓW ENERGA OPERATOR - DOTYCZY OW SKORZ?CIN
30.01.2019.

W zwi?zku z b??dnie wype?nianymi przez Pa?stwa wnioskami o okre?lenie warunków przy??czenia do sieci elektroenergetycznej o napi?ciu 230/400 V odbiorczych urz?dze?, instalacji lub sieci, informujemy, ?e powy?szy wniosek musi by? wype?niony w ca?o?ci, tzn. wszystkie wymagane pola i rubryki musz? zawiera? odpowiedzi.

W zwi?zku z b??dnie wype?nianymi przez Pa?stwa wnioskami o okre?lenie warunków przy??czenia do sieci elektroenergetycznej o napi?ciu 230/400 V odbiorczych urz?dze?, instalacji lub sieci, informujemy, ?e powy?szy wniosek musi by? wype?niony w ca?o?ci, tzn. wszystkie wymagane pola i rubryki musz? zawiera? odpowiedzi. Szczególnie dotyczy to wype?niania pkt. 3 - „Napi?cie, moc, energia”, który jest niezb?dny do wydania warunków Wnioskodawcy na rodzaj przy??cza (kablowe), i instalacji (to Pa?stwa wybór: trójfazowa - umo?liwia pod??czenie „si?y”). Moc przy??czeniowa to równie? Pa?stwa decyzja, zale?na od ilo?ci posiadanych urz?dze? (ich mocy), stanowi indywidualny jej wybór.

Nie wype?nienie którejkolwiek z rubryk uniemo?liwia wydanie przez Energa Operator warunków o które Pa?stwo wyst?puj? (niekompletnych wniosków si? nie rozpatruje i tych które nie maja stosownych za??czników – umowa, mapka sytuacyjna ...)

W za??czeniu wniosek do pobrania - TUTAJ