Komunikat
21.06.2019.

W zwi?zku z cz?stymi i wysokimi temperaturami, a co si? z tym wi??e du?ym ruchem turystycznym, szczególnie w weekendy informujemy, ?e O?rodek Wypoczynkowy w Skorz?cinie mo?e pomie?ci? okre?lon? liczb? pojazdów. W zwi?zku z tym, a w ostatnim czasie ka?dorazowo mo?e doj?? do zamkni?cia bramy wjazdowej co spowoduje brak mo?liwo?ci wjazdu samochodem na teren OW.

Istnieje mo?liwo?? pozostawienia pojazdu na tzw. Parkingu buforowym ale i tam jest ograniczona ilo?? miejsc postojowych.

Zach?camy do skorzystania z innych ?rodków transportowych, t.j. weekendowego dowozu autobusami MPK na trasie Gniezno - Skorz?cin, rowerami, itp.

Za utrudnienia przepraszamy.