O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie informuje
15.06.2020.

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie informuje, ?e w okresie pandemii na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie:

  • Nale?y zachowywa? dystans spo?eczny i minimaln? odleg?o?? od osób postronnych zgodnie z obowi?zuj?cymi regulacjami prawa (min. 2m) na ca?ym obszarze, tak?e podczas k?pieli w wodzie (z wy??czeniem osób wspólnie zamieszkuj?cych). Zalecamy noszenie maseczek ochronnych celem zminimalizowania mo?liwo?ci zaka?enia, szczególnie je?li nie mo?na zachowa? stosownego dystansu miedzy osobami.
  • Nale?y unika? zat?oczonych miejsc/pla? oraz skupisk i zgromadze? na ca?ym terenie równie? na k?pielisku.
  • Nale?y stosowa? ?rodki ochrony zgodnie z regulacjami obowi?zuj?cego prawa.
  • Zaleca si? szczególnie staranne zas?anianie ust i nosa (z u?yciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
  • Nale?y korzysta? z w?asnego sprz?tu turystycznego, przyborów toaletowych i stosowa? ?rodki ochrony indywidualnej.
  • Nale?y zachowywa? czysto?? w otoczeniu, wyrzuca? odpady do w?a?ciwych pojemników.
  • Nie nale?y korzysta? z pla?y i k?pieliska w przypadku z?ego samopoczucia i podwy?szonej ciep?oty cia?a, infekcji oraz objawów chorobowych sugeruj?cych chorob? zaka?n?. Korzystanie z k?pieliska w dobie pandemii SARS-CoV-2, istnieje ryzyko szerzenia si? infekcji drog? kropelkow? i przez bezpo?redni kontakt.

 O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie informuje, ?e z powodu COVID-19 przy du?ej liczbie osób chc?cych odwiedzi? nasz O?rodek, mo?e doj?? do zamkni?cia bramy wjazdowej i braku mo?liwo?ci wjazdu/wej?cia na teren O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie. O?rodek Wypoczynkowy znajduje si? na okre?lonej i ograniczonej powierzchni terenu, dlatego jeste?my zmuszeni podejmowa? do?? niepopularne decyzje o ograniczeniu liczby osób przebywaj?cych na jego terenie. Uzasadnione jest to zachowaniem bezpiecze?stwa osób i mienia na tym obszarze. Za utrudnienia mog?ce wyst?pi? szczególnie podczas wysokich temperatur oraz w okresie weekendowym – przepraszamy.